Správa a údržba nemovitostí


Prosad - Komplexní služby ve stavebnictví

Z hlediska správy a údržby nemovitostí nabízíme tyto služby:

 •  Ekonomicko-správní činnosti

  • vedení evidence spoluvlastníků, nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor, provozních jednotek (garáží, garážových stání) a pozemků
  • pravidelné vyhodnocení provozních nákladů
  • vypracování předpisů a změn nájemného a plateb do fondu oprav v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka, kontrola úhrad
  • vypracování předpisů a změn předpisů služeb spojených s užíváním společných prostor
  • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
  • kontrola úhrad nájemného, plateb za služby, příspěvků do jednotlivých fondů dle předpisu
  • upomínání pohledávky u dlužníka
  • kontrola a úhrada dodavatelských faktur vč. spravování provozního účtu nemovitosti
  • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
  • předkládání návrhů na výpověď z nájmu bytu, nebytových prostor, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona, vč. přípravy podkladů pro podání výpovědi z nájmu
  • příprava podkladů pro zastupování zájmu vlastníka nemovitosti týkající se spravovaného majetku u soudu
  • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
  • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti
  • předkládání rozvahy o výši a využití prostředků na provoz údržbu a investice vždy pro následující rok
  • předkládání rozvahy o předpokládaných příjmech z nájemného pro následující kalendářní rok
  • vedení evidence hospodaření nemovitosti
 • Technicko-správní činnosti

  • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
  • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
  • zajištění dodávek služeb (médií), spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
  • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství, údržba zelených ploch
  • zajištění provedení a kontroly odečtu poměrových, hlavní i podružných měřidel
  • zajištění havarijní služby v řemeslech /voda,plyn,elektro apod./ vč.non-stop havarijní linky
  • zajištění revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
  • zajišťování znaleckých a odborných posudků
  • vypracování ročního harmonogramu údržby a oprav, příp. návrhu rekonstrukce a modernizace nemovitosti
  • vypracování dlouhodobého harmonogramu údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace nemovitosti
  • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů, bytech, nebytových prostorách dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
  • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů včetně kontroly provedení a správnosti účtovaných cen
  • vyjadřování se k záměrům nájemníků bytů či nebytových prostor ke stavebním úpravám, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona, či k úpravám vyžadujícím stavební povolení
  • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu
  • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem včetně zastupování vlastníka při likvidaci pojistných událostí
  • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy

Nadstandardní služby :

 • Inženýrská činnost

  • příprava stavební zakázky - průzkum trhu, specifikace podkladů, analýza rozsahu požadovaných činností
  • návrh stavební zakázky (projekční činnost, vypracování studií, jednání s příslušnými úřady, dotčenými osobami, odhad stavebních nákladů a důsledků na provoz stávající nemovitosti)
  • vypracování prováděcí projektové dokumentace
  • vyhledání dodavatele stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem se souhlasem majitele
  • zajištění stavebně technického dozoru
  • zajištění kolaudačního řízení
 • Právní činnost

  • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
  • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
  • příprava podkladů pro zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
  • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí při změnách spolu-vlastnických vztahů nebo změnách stavebně-technických
  • vymáhání pohledávky nájemného za plnění poskytovaná s užíváním jednotek a společných částí a případných náhrad škod na spravovaném majetku prostřednictvím soudu jménem vlastníka, podání návrhu vymáhání pověřené AK vč. přípravy a zpracování dokumentace, právní zastupování pověřenou osobou
  • zajištění pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků
  • zajištění prodeje jednotek, nemovitosti, pozemků
  • konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti

   V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit