Smluvní podm. subdodavatele


 
VERZE 01.2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SUBDODAVATELE

STAVBA :SMLOUVA O DÍLO Č.SUBDODAVATEL:

OBSAH STAV: 27.01.2014

ČLÁNEK 0 PODKLADY PRO SMLOUVU 2

ČLÁNEK 1 PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA 2

ČLÁNEK 2 PRACOVNÍ MÍSTA, PŘÍJEZDOVÉ CESTY, NAPOJENÍ 2

ČLÁNEK 3 SPOLUPŮSOBENÍ NA STAVENIŠTI 3

ČLÁNEK 4 PERSONÁL A BEZPEČNOST PRÁCE 3

ČLÁNEK 5 DOPRAVA, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A DOPRAVA PRACOVNÍCH SIL 4

ČLÁNEK 6 PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY NA DALŠÍ SUBDODAVATELE 4

ČLÁNEK 7 PLNĚNÍ, GARANCE NA ŘÁDNÉ A VČASNÉ PROVEDENÍ DÍLA 5

ČLÁNEK 8 ZMĚNY PLNĚNÍ A DODATEČNÁ PLNĚNÍ 7

ČLÁNEK 9 DODÁVKY A VÝPOMOCI ZE STRANY OBJEDNATELE 8

ČLÁNEK 10 CENY 9

ČLÁNEK 11 PŘEDKLÁDÁNÍ FAKTUR / VYÚČTOVÁNÍ 11

ČLÁNEK 12 PLACENÍ 12

ČLÁNEK 13 ZÁDRŽNÉ Z DÍLČÍCH FAKTUR, ZÁDRŽNÉ PO DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY 13

ČLÁNEK 14 TERMÍNY 14

ČLÁNEK 15 PRODLENÍ 15

ČLÁNEK 16 SMLUVNÍ POKUTA 15

ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ 16

ČLÁNEK 18 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 17

ČLÁNEK 19 ZKOUŠKY 18

ČLÁNEK 20 PŘEDÁNÍ / PŘEJÍMKA 18

ČLÁNEK 21 RIZIKO A RUČENÍ 20

ČLÁNEK 22 ZÁRUKA 20

ČLÁNEK 23 JAZYK SMLOUVY A OBJEDNÁVKY 22

ČLÁNEK 24 DOPRAVA A VYŘÍZENÍ CELNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 22

ČLÁNEK 25 ZAŠKOLENÍ 22

ČLÁNEK 26 SPORY, SMÍRČÍ ŘÍZENÍ, PŘÍSLUŠNOST SOUDU 22

ČLÁNEK 27 ZÁKAZ POSTOUPENÍ, ZÁPOČTU, ZÁKAZ ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK 22

ČLÁNEK 28 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ ZHOTOVITELE 22

ČLÁNEK 29 OSTATNÍ USTANOVENÍ 23


PROSAD MK s.r.o.

náměstí Svobody 29

348 15 Planá
ČLÁNEK 0 PODKLADY PRO SMLOUVU1. Podklady pro smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a objednávku jsou stanoveny v čl. 1 smlouvy a rozumí se jimi zejména
příslušná projektová dokumentace a příslušné stavební povolení.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří nedílnou součást smlouvy a objednávky.

3. Zhotovitel svým podpisem smlouvy a objednávky potvrzuje, že jsou mu všechny podklady smlouvy a objednávky tak, jak
jsou vymezeny v článku 1 smlouvy a objednávky a těchto VSP, známy a že je uznává a akceptuje a zavazuje se jimi řídit tak,
aby byla smlouva a objednávka splněna a současně dosaženo jejího účelu.

4. Poukazuje se na to, že existují Zvláštní smluvní ujednání z příslušné smlouvy mezi investorem jako objednatelem ve vztahu
k objednateli dle těchto VSP a smlouvy (dále jen „investor“) a objednatelem jako generálním dodavatelem, které platí
přednostně k těmto všeobecným smluvním podmínkám potud, pokud jsou zde obsažena přísnější ustanovení, resp.
ustanovení specifická z hlediska projektu. Tyto podmínky mezi investorem jako objednatelem a objednatelem jako
generálním dodavatelem jsou zhotoviteli známy a jsou závazné v rozsahu smlouvy o dílo nebo objednávky.

5. Vyskytnou-li se podle názoru zhotovitele eventuální nejasnosti ohledně podkladů pro smlouvu nebo objednávku, musí je
zhotovitel vyjasnit dotazem u objednatele před podpisem smlouvy nebo objednávky; zejména se musí ujistit o všech
okolnostech důležitých pro realizaci plnění.

6. Požadavky zhotovitele z důvodu nesprávného odhadu množství, případných ztížených podmínek nebo z důvodu
kalkulačních chyb se po zadání zakázky neuznávají.

7. Případné vlastní dodací, prováděcí nebo platební podmínky zhotovitele všeobecně neplatí.ČLÁNEK 1 PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA1.1 Pokud smlouva nebo objednávka neobsahuje žádné termíny pro předání podkladů, musí si zhotovitel včas vyžádat vždy v
jednom vyhotovení veškeré prováděcí plány a výkresy, jakož i jiné prováděcí podklady, které jsou nutné pro provedení díla
(prací a plnění), tak, aby objednatel, jako generální dodavatel ve vztahu k investorovi, mohl dílo provést ve stanoveném
termínu.

1.2 Má-li zhotovitel podle smlouvy opatřit určité podklady, pak jsou náklady na jejich opatření zahrnuty v ceně díla, pokud se pro
tento případ nepočítá se zvláštní úhradou, která musí být výslovně dohodnuta ve smlouvě.

1.3 Zhotovitel smí použít podklady, které obdržel od objednatele nebo od třetích osob se souhlasem objednatele, pouze k plnění
předmětu smlouvy. Jakékoli jiné použití vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.

1.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi (7) dnů od převzetí s odbornou péčí překontrolovat prováděcí podklady, které mu
dal k dispozici objednatel nebo třetí osoba, a to zejména z hlediska jejich úplnosti, zda na jejich základě lze technicky a
odborně provést dílo řádně a včas a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a
podmínkami stavebního úřadu. Veškeré vady podkladů a předpokládaného způsobu provedení díla je zhotovitel povinen
objednateli neprodleně písemně sdělit v uvedené lhůtě, jinak se má zato, že podklady byly zhotovitelem schváleny. Na
základě provedené kontroly je Zhotovitel výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v podkladech a výlučně
ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či pochybení v podkladech a díle a objednatel
nebude v tomto ohledu jakkoliv odpovědný, pokud budou podklady zhotovitelem schváleny.

1.5 Pokud není možné kontrolu podkladů s odbornou péčí provést během poskytnuté lhůty 7 dnů a taková kontrola vyžaduje déle
trvající přípravné práce či přizvání specialistů, musí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit objednateli a
objednatel uvedenou lhůtu přiměřeně prodlouží, shledá-li objednatel, že to je třeba.

1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se přesvědčil o podmínkách na místě provádění díla a pracovních podmínkách na staveništi a že tyto
podmínky zohlednil v dohodě o ceně díla.ČLÁNEK 2 PRACOVNÍ MÍSTA, PŘÍJEZDOVÉ CESTY, NAPOJENÍ2.1 Pokud je to nezbytně nutné pro realizaci plnění, musí zhotovitel s objednatelem dohodnout plochy nutné k realizaci svého
plnění, určené ke skladování strojů a materiálu a/nebo zřízení staveništních dočasných budov, resp. umístění kontejnerů.
Podrobnosti stanoví vedení projektu definované ve smlouvě (dále jen „vedení projektu“), pokud nejsou obsaženy ve
smlouvě.

2.2 Zhotovitel musí používat cesty, plochy atd., které jsou k dispozici nebo mu byly určeny. Nacházejí-li se mimo staveniště, musí
si zhotovitel na svůj náklad opatřit sám potřebná povolení a oprávnění.

2.3 Zhotovitel a objednatel mohou, odchylně od ustanovení článku 9 VSP, písemně dohodnout paušalizaci nákladů, které uhradí
zhotovitel za plnění ze strany objednatele.


ČLÁNEK 3 SPOLUPŮSOBENÍ NA STAVENIŠTI3.1 Zhotovitel je odpovědný za dodržení obecně závazných právních předpisů a nařízení úřadů, jakož i jeho pracovněprávních a
jiných závazků vůči jeho zaměstnancům.

3.2 Zhotovitel si pro svá zařízení opatří potřebná povolení nebo pokud to není z právních důvodů možné, poskytne objednateli
potřebné podklady k jejich opatření.

3.3 Je-li současně zapojeno více zhotovitelů, je třeba se vyvarovat vzájemného omezování. Zhotovitel musí přizpůsobit nasazení
svého personálu a svých strojů a přístrojů aktuálním požadavkům z hlediska postupu stavby a spolupracovat s vedením
projektu a s ostatními subdodavateli objednatele tak, aby byl zajištěn plynulý a hladký postup stavebních prací. Je třeba, aby
se bez zvláštní výzvy utvořila shoda s ostatními subdodavateli objednatele a aby bylo informováno vedení projektu.
Nedojde-li ke shodě, rozhoduje objednatel. Zhotovitel se zavazuje při uzavření smlouvy sdělit objednateli jméno svého
stavbyvedoucího, popř. jiné odpovědné osoby.

3.4 Každá ze smluvních stran musí co nejdříve a prokazatelným způsobem uvědomit druhou smluvní stranu o okolnostech, které
by mohly vést k překážkám v realizaci plnění smlouvy o dílo.

3.5 Zhotovitel je povinen se po dobu trvání svých prací na staveništi účastnit koordinačních porad všech subdodavatelů
objednatele. Tyto porady svolává vedení projektu a zpravidla se konají jednou za týden.

3.6 Zhotovitel musí během svých prací na staveništi průběžně odstraňovat veškerý případný odpad, skladovat jej na místech
určených vedením projektu a po dokončení všech svých prací jej na vlastní náklady odstranit ze staveniště.

3.7 Běžný úklid a čištění stavby, jakož i závěrečný úklid provede zhotovitel. Neprovede-li zhotovitel běžný úklid stavby a odvoz
suti nebo přebytečného stavebního materiálu, zajistí toto objednatel na náklady zhotovitele.

3.8 Škody na plnění objednatele, včetně krádeží namontovaných částí plnění zhotovitele, je třeba neprodleně písemně oznámit
vedení projektu a zhotovitel je povinen je ihned odstranit. Pokud byla škoda nahlášena a není možné zjistit, kdo škodu
způsobil buď vůbec, nebo jen za vynaložení nepřiměřených prostředků, pak nese náklady na odstranění škody zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá a zavazuje se zaplatit objednateli poměrnou část nákladů na odstranění škod na plnění, resp. škod
způsobených krádežemi namontovaných částí plnění, všech subdodavatelů objednatele, kteří působili na staveništi ve
stejném kalendářním měsíci jako zhotovitel, pokud byly tyto škody, resp. krádeže písemně nahlášeny objednateli a zjistit
původce těchto škod není možné vůbec, nebo jen za vynaložení nepřiměřených prostředků.3.9 Zhotovitel bere na vědomí, že je původcem odpadů ve smyslu ust. § 4 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve
vztahu ke všem odpadům, vznikajícím při jeho činnosti prováděné v rámci plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen samostatně a
na svou vlastní odpovědnost plnit povinnosti původce odpadů dle citovaného zákona (zejména třídění, označování, evidence,
ohlašování, předávání oprávněné osobě atd.).

3.10 Zhotovitel je povinen prokazatelně před zahájením prací na díle seznámit své zaměstnance a další pracovníky pověřené
výkonem činnosti dle smlouvy s obsahem bezpečnostních listů látek a přípravků klasifikovaných jako nebezpečné (zákon č.
356/2003 Sb.), používaných při výkonu činnosti dle smlouvy. Bezpečnostní listy k nebezpečným látkám a přípravkům předá
zhotoviteli objednatel na základě výzvy zhotovitele, pokud jde o látky a přípravky poskytnuté k zajištění činnosti dle smlouvy
objednatelem. U nebezpečných látek a přípravků nakupovaných přímo zhotovitelem si zhotovitel zajistí bezpečnostní listy u
dodavatele samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel prohlašuje, že případné nakládání s nebezpečnými látkami
a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (T+) zajistí pouze vyškolenými pracovníky a zavazuje se předložit doklad o
tomto školení objednateli před zahájením prací na díle.

3.11 Zhotovitel je dále odpovědný za pravidelné čištění a údržbu veškerého vybavení, nástrojů, zařízení a strojů používaných na
staveništi a dále veškerých silnic, přístupových komunikací, cest a dalších zařízení v okolí staveniště používaných za účelem
přístupu/odchodu zhotovitele ze staveniště a odpovědný za veškerá poškození jakýchkoliv takových silnic, komunikací, cest
či zařízení způsobená v souvislosti s prováděním díla.

3.12 Objednatel neodpovídá za materiály a přístroje/zařízení, které zhotovitel a jeho subdodavatelé skladují na staveništi.ČLÁNEK 4 PERSONÁL A BEZPEČNOST PRÁCE4.1 Zhotovitel provádí dílo za použití personálu podle své volby a zajistí, aby byl na staveništi dostatek pracovníků pro řádné
provedení díla podle smlouvy o dílo.


4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy ohledně sociálního zabezpečení, ochrany
pracovníků při práci a zaplatí veškeré náklady, odvody a daně, které vzniknou v souvislosti se zaměstnáváním jeho
personálu.

4.3 Zhotovitel odpovídá za všech okolností objednateli a všem místním úřadům za svůj personál. Zhotovitel se zavazuje pro
realizaci projektu najmout pouze školené, spolehlivé a řádně nahlášené pracovní síly. Zhotovitel se zavazuje, že bude
zaměstnávat pouze ty pracovníky, kteří u něho jsou zaměstnáni v řádném pracovním poměru, přičemž je povinen zajistit
veškerá sociální a zdravotní pojištění těchto zaměstnanců a plnit ustanovení kolektivní smlouvy. Jmenný seznam pracovníků
s příslušnými doklady budou předány odpovědnému stavbyvedoucímu.

4.4 Při zaměstnávání zahraničních pracovních sil je nutno dále co nejdůsledněji dodržovat pro tento účel platné obecně závazné
právní předpisy, obzvláště ve vztahu k zaměstnávání cizinců, cizinecké policii, stejně jako ve vztahu k cestovním pasům.

4.5 Zhotovitel sám odpovídá všemi prostředky za zabezpečení hygienických a bezpečnostních podmínek veškerého svého
personálu a za dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel stanovených platnými obecně závaznými právními
předpisy.

4.6 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým chováním ohrožují realizaci plnění díla podle smlouvy
nebo omezují ostatní subdodavatele objednatele, budou na žádost objednatele nebo na žádost příslušných úřadů neprodleně
zhotovitelem odvoláni ze staveniště.

4.7 Zhotovitel odpovídá při provádění svých prací za ochranu proti úrazům, bezpečnost práce a ochranu proti požáru. Musí
dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce (i předpisy ostatních subdodavatelů). Při porušení těchto předpisů odpovídá
zhotovitel za všechny z toho vyplývající újmy včetně následných škod. Další kroky (obzvláště odstoupení od smlouvy) si
objednatel výslovně vyhrazuje. Zhotovitel předá objednateli jednu kopii protokolů o školení svého personálu v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdraví a ochrany proti požárům. Pokud zhotovitel ihned neprovede pokyny objednatele ohledně
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, je objednatel oprávněn odstranit závady v bezpečnosti práce nebo provést příslušná
opatření na náklady zhotovitele.

4.8 Zhotovitel je povinen oznámit své subdodavatele a nechat si je písemně schválit objednatelem, a to ještě před podpisem
smlouvy. Smí být nasazeny pouze firmy vlastnící příslušné veřejnoprávní oprávnění. Schválení subdodavatelů objednatelem
nezakládá žádnou odpovědnost objednatele za takové subdodavatele a jejich plnění.ČLÁNEK 5 DOPRAVA, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A DOPRAVA PRACOVNÍCH SIL5.1 Zhotovitel je sám zodpovědný za veškerou dopravu a celní záležitosti v souvislosti se svými výkony. Na přání objednatele je
zhotovitel povinen předložit dokumentaci o dováženém zboží pro účely plnění smlouvy o dílo.

5.2 Zhotovitel je sám zodpovědný za ubytování, stravování a dopravu svých pracovních sil (stavba – ubytovna – stavba).

5.3 Veškeré cestovní náklady pro veškerý personál jsou zahrnuty v ceně díla.

5.4 Dlouhodobé skladování materiálu není z důvodu nedostatku místa na staveništi možné. Dopravené části a díly musí být
okamžitě zabudovány.

5.5 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo potvrzuje, že prostor staveniště a pracovní plochy považuje ve stavu ke dni uzavření
smlouvy o dílo za dostačující; prostory mimo staveniště je nutno uvést po ukončení stavební činnosti opět do původního
stavu.

ČLÁNEK 6 PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY NA DALŠÍ SUBDODAVATELE6.1 Zhotovitel provádí práce (plnění) na svou odpovědnost a v rámci svého podniku a není oprávněn své plnění v celém rozsahu
převádět na jiné subjekty, pokud není s objednatelem dohodnuto jinak. Plnění ze strany subdodavatelů musí být
minimalizováno na nezbytně nutnou míru a nesmí přesáhnout 50% (padesát procent) předpokládaného celkového objemu
plnění. Dále je objednatel oprávněn odmítnout jemu oznámené subdodavatele bez udání důvodu; zhotovitel však z tohoto
titulu nemůže uplatňovat žádné náklady, resp. posun termínů. Subdodavatel může být v každém případě odmítnut na žádost
investora (stavebníka).


6.2 Jako subdodavatelé mohou být nasazeny pouze firmy, které mají oprávnění k provádění předmětných plnění, a u speciálních
prací mohou poskytnout odpovídající reference o podobných pracích, které prováděly. Toto platí přiměřeně i tehdy, pokud
chce speciální práce provádět sám zhotovitel. Zhotovitel je povinen vyměnit subdodavatele, pokud tento nesplňuje
odpovídajícím způsobem kritéria příslušného plnění. Veškeré vícenáklady, resp. následné náklady z tohoto titulu nese
zhotovitel.

ČLÁNEK 7 PLNĚNÍ, GARANCE NA ŘÁDNÉ A VČASNÉ PROVEDENÍ DÍLA7.1 Předkládá – li zhotovitel jakoukoliv záruční listinu bankovní záruky objednateli, je povinen zajistit řádné prodloužení trvání
práv z bankovní záruky a její včasné předání objednateli, a to s ohledem na případné prodloužení relevantních časových lhůt
podle těchto VSP a smlouvy o dílo. Včasné nepředložení aktualizované záruční listiny bankovní záruky je důvodem pro
čerpání stávající bankovní záruky objednatelem.7.2 Zhotovitel je povinen plnit v souladu se smlouvou a objednávkou a přitom dodržovat platné obecně závazné právní předpisy
a úřední nařízení, jakož i všeobecně uznávaná technická pravidla a normy (ať již závazné nebo doporučující). K zajištění
všech svých závazků, smluvních i mimosmluvních, v souvislosti s konkrétním stavebním záměrem, předá zhotovitel
objednateli do 14 dnů od podpisu smlouvy záruční listinu bankovní záruky, kterou vystavila banka pro objednatele přijatelná,
s tím, že strany ujednaly, že přijatelnou je taková banka, která je etablovaná v České republice a disponuje zde nejméně 10
pobočkami. Pokud smlouva o dílo nebo objednávka nestanoví jinak, bude bankovní záruka zajišťovat minimálně 15%
(patnáct procent) ceny díla bez DPH za všechna plnění zhotovitele s platností až 30 dnů po předpokládaném termínu
ukončení plnění zhotovitele. V případě dohodnutého posunutí termínu plnění na základě dodatku smlouvy je zhotovitel
povinen platnost bankovní záruky odpovídajícím způsobem prodloužit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření takového
dodatku, pokud tato lhůta nepřesahuje až za dobu, na kterou bylo sjednáno takové prodloužení, jinak je zhotovitel povinen
předložit prodlouženou záruční listinu bankovní záruky předposlední den posunutého termínu plnění.Zhotovitel nemá právo fakturovat dle smlouvy a objednávky do té doby, než bude záruční listina bankovní záruky na řádné a
včasné provedení díla předložena, popřípadě prodloužena.

Nepředložení aktualizované bankovní záruky pro případ prodloužení předpokládaného termínu dokončení díla je důvod pro
čerpání bankovní záruky objednatelem. Do předání této aktuální záruční listiny objednateli není objednatel povinen platit
zhotovitel žádné platby.7.3 Místem plnění veškerých dodávek zhotovitele je staveniště, pokud objednatel nesdělí jiné místo pro práce na projektové
dokumentaci nebo dodání podkladů.

7.4 Má-li zhotovitel pochybnosti ohledně pokynů a/nebo dodávek (hmoty, materiály, věci/předměty) nebo ohledně plnění
ostatních zhotovitelů, pokud tato plnění souvisejí s plněním zhotovitele, musí tyto své pochybnosti neprodleně písemně sdělit
objednateli. Během přiměřené lhůty navrhne zhotovitel podle možnosti vylepšení. Objednatel musí včas oznámit své
rozhodnutí ohledně takových pochybností. Nesdělí-li zhotovitel své pochybnosti nebo neučiní-li objednatel žádné rozhodnutí,
odpovídá každý z nich za své opomenutí (porušení informační povinnosti).

7.5 Zhotovitel se musí před zahájením svého plnění přesvědčit, při zachování nezbytné povinné kontroly, o řádném stavu již
provedených prací/plnění. Zřejmé závady, které by mohly podle názoru zhotovitele nepříznivě ovlivnit požadované vlastnosti
jeho plnění, musí zhotovitel před zahájením prací písemně oznámit objednateli.

Zhotovitel se musí před zahájením svých prací v každém případě přesvědčit o tom, že je schopen své práce provést bez
škod a závad, jejichž příčina by tkvěla v předchozích pracích ostatních zhotovitelů. Případné námitky je třeba písemně
uplatnit před začátkem prací zhotovitele. Na dodatečné námitky se nebere zřetel.

Nároky, které vyplývají ze závad na pracích zhotovitele, jdou k jeho tíži i tehdy, pokud je dodatečně možno prokázat, že
příčinou závady byla předchozí plnění jiných zhotovitelů, pokud zhotovitel písemně neoznámil objednateli závady plnění
jiných zhotovitelů, a to před samotnou realizací prací ze strany zhotovitele.7.6 Zhotovitel musí při realizaci svého plnění provést i případná vedlejší plnění uvedená ve smluvních dokumentech. Vedlejší
plnění jsou taková plnění, která jsou nezbytná pro úplné odborné provedení smluvního plnění podle povahy věci, a jsou se
smluvním plněním v bezprostřední souvislosti. Jsou v každém případě zahrnuty v dohodnutých cenách. Totéž platí pro
plnění, která nejsou v objednávce výslovně uvedena, která jsou však nutná pro úplnost a funkčnost plnění zhotovitele.

7.7 Podklady nutné pro realizaci plnění podle smlouvy je třeba včas (tj. nejméně 14 dnů předtím, než je jich třeba) písemně
vyžádat od objednatele tak, aby nedocházelo ke zdržením. Na přání zhotovitele a po dohodě o termínu je možné nahlédnout
do projektových podkladů ohledně konečného stavu celého stavebního záměru – pokud se zhotovitele týká – popř. vyžádat si
jejich dodání. Vícenáklady z důvodu neznalosti těchto projektových podkladů se neuznávají, resp. jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel je povinen včas písemně sdělit objednateli jakékoli uvažované odchylky od projektové dokumentace a
objednaného plnění, vždy však ještě před jejich realizací.

7.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění v souladu se smlouvou, jakož i skladování hmot, materiálů a předmětů.
Zhotovitel musí umožnit takovou kontrolu i ohledně svých subdodavatelů.


7.9 Veškeré události a rozhodnutí se zapisují do stavebního deníku na staveništi, do kterého objednatel zaznamenává pokyny,
které vydal, a všechny skutečnosti a zjištění důležité pro plnění smlouvy.Objednateli musí být umožněno nahlédnutí do stavebního deníku zpravidla každý pracovní den. Objednatel je oprávněn do
stavebního deníku zaznamenávat důležité události. Tyto záznamy se považují za potvrzené zhotovitelem, pokud zhotovitel
proti nim nevznesl písemnou námitku do 3 (tří) dnů ode dne záznamu. V případě námitky je třeba okamžitě usilovat o
vzájemné vyjasnění záznamů, proti nimž byla vznesena námitka.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli stavební deník nejméně 1x týdně, popř. pokaždé, když o to objednatel požádá.
Zápisy ve stavebním deníku nelze za žádných okolností měnit obsah smlouvy (včetně zejména měnit či doplňovat specifikaci
předmětu plnění a/nebo termín plnění), a to ani pokud se objednatel k zápisu zhotovitele do stavebního deníku nevyjádří
(respektive, ani pokud objednatel s takovým zápisem nevyjádří svůj nesouhlas).7.10 Práce, které se zakrývají, nahlásí zhotovitel k přejímce zápisem do stavebního deníku nejpozději tři (3) pracovní dny před
příslušným termínem, který je nezbytný k přejímce z důvodu pracovního postupu a průběhu prací. Ke kontrole zakrývaných
nebo následně nepřístupných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých
materiálů, certifikáty a atesty. Objednatel v takovém případě buď bezodkladně provede příslušnou prověrku, kontrolu, měření
či zkoušku či oznámí zhotoviteli, že nepožaduje, aby toto bylo provedeno. Pokud zhotovitel příslušné oznámení neučiní, bude
na žádost objednatele povinen zpřístupnit příslušné části díla a následně je znovu zakrýt či zabudovat, to vše na své náklady.7.11 Zhotovitel je povinen poskytnout dostatečnou ochranu výrobků, materiálů, přístrojů apod., které vestavěl, instaloval nebo
umístil tak, aby se během postupu stavby nepoškodily. Náklady na tato opatření jsou obsaženy v ceně díla.

7.12 Zhotovitel musí přezkoumat všechny materiály a výkony z hlediska jejich vlivu na životní prostředí (ochrany životního
prostředí) a přizpůsobit své plnění požadavku ochrany životního prostředí. Dále je nutné striktně dodržovat veškeré právní
předpisy ohledně životního prostředí. Zhotovitel je odpovědný objednateli za případné v této souvislosti vzniklé škody.

7.13 Při vypracování detailní projektové dokumentace budou zohledněny údaje zhotovitele (vyhloubení rýh/vynechání otvorů,
průrazy apod.). Pokud zhotovitel dodá neúplné, nesprávné údaje nebo je nedodá včas a objednateli vzniknou dodatečnými
změnami nebo doplňky náklady, jdou tyto náklady k tíži zhotovitele.

7.14 Zhotovitel poskytne objednateli k posouzení a předchozímu písemnému odsouhlasení standardní vzorky výrobců veškerého
vybavení, zařízení, strojů, materiálu a dalších předmětů, které mají tvořit či tvoří součást díla, a zhotovitel bude používat
výlučně takto objednatelem odsouhlasené vybavení, zařízení, stroje, materiál a další předměty. Zhotovitel předloží tyto
vzorky v předem dohodnutých termínech s ohledem na dodací doby materiálů nebo výrobků tak, aby umožnil jejich
dostatečné posouzení ještě před jejich pořízením a zabudováním nejpozději však 2 týdny předem. Objednatel se k nim
vyjádří do sedmi (7) pracovních dnů od jejich předložení. Každý vzorek bude označen zhotovitelem co do původu a
zamýšleného použití v rámci předmětu díla. Cena těchto vzorků jakož i jejich odstranění je již započtena do ceny díla. Pokud
dojde ke změně předloženého vzorku, nesmí objednateli vzniknout žádné vícenáklady. Průkazní povinnost o rovnocennosti
materiálů a produktů nese zhotovitel.

7.15 Zhotovitel není v případě sporu (soudního nebo i jiného) oprávněn zastavit provádění svého plnění, a to ani jeho částí.
Odchylně od zákona strany ujednávají, že plnění nemůže být zhotovitelem odepřeno s odkazem na ustanovení § 1912 odst.
1 zákona č. 89/2013, občanský zákoník, o vzájemném plnění.

7.16 Zhotovitel je průběhu provádění díla vázán pokyny (písemnými či ústními) objednatele. Zhotovitel je oprávněn požadovat,
aby každý ústní pokyn byl následně objednatelem doložen i v písemné formě.

7.17 Pokud jakýkoliv pokyn (včetně zejména pokynu spočívajícího v jakékoliv připomínce a/nebo jakémkoliv odsouhlasení
jakéhokoliv podkladu) udělený objednatelem či jakékoliv vybavení, nástroje, zařízení, stroje, materiál a další předměty tvořící
součást díla, bude či může (mohou) být nedostatečný(é) či nevhodný(é), Zhotovitel bude povinen na to písemně upozornit
objednatele nejpozději během dvou (2) dnů poté, co taková skutečnost byla či měla být zjištěna (při vynaložení řádné péče
jak lze očekávat od odborného zhotovitele). Jestliže objednatel (i přes výše uvedené písemné upozornění zhotovitele) bude
trvat na jakémkoliv takovém pokynu a/nebo použití jakéhokoliv takového vybavení, nástroje, zařízení, stroje, materiálu a
dalších předmětů, zhotovitel neponese žádnou z toho vyplývající odpovědnost. Pokud však zhotovitel nesplnil takovou
povinnost, odpovídá za vady díla způsobené použitím takového vybavení, nástroje, zařízení, stroje, materiálu a dalších
předmětů tvořících součást díla a/nebo pokynů udělených zhotoviteli objednatelem.

7.18 Pokud objednatel zjistí při provádění díla jakékoliv vady a/nebo nedodělky, bude seznam takových vad a/nebo nedodělků
doručen zhotoviteli. Na základě obdržení takového seznamu zhotovitel:

(a) odstraní ze staveniště a nahradí jakoukoliv příslušnou část díla mající jakékoliv vady a/nebo nedodělky; a/nebo

(b) odstraní jakékoliv další vady a/nebo nedodělky a přepracuje takovou příslušnou část díla; a

(c) okamžitě provede jakékoliv práce, které jsou bezodkladně vyžadovány pro zabezpečení díla, ať již z důvodu nehody,
nepředvídané události či z jiné příčiny.


7.19 Objednatel bude oprávněn s okamžitým účinkem přerušit provádění díla zhotovitelem, pokud objednatel (dle svého
odůvodněného úsudku) dojde k závěru, že jakákoliv část díla není prováděna ze strany zhotovitele podle podmínek smlouvy.
Zhotovitel bude pokračovat v provádění díla po odstranění jeho příslušných vad a/nebo nedodělků podle instrukcí
objednatele.ČLÁNEK 8 ZMĚNY PLNĚNÍ A DODATEČNÁ PLNĚNÍ8.1 Objednatel je oprávněn požadovat provedení jakékoliv změny podoby, kvality, objemu či rozsahu dohodnutých plnění (či
jakýchkoliv částí) v průběhu provádění díla. Objednatel je oprávněn písemně zadat provedení takových změn zhotoviteli a
zhotovitel je povinen tyto změny provést za podmínek stanovených v tomto článku. Změnami se rozumí veškeré změny, které
ve vztahu k podobě, kvalitě, objemu či rozsahu díla, dílo rozšiřují (vícepráce) nebo naopak zužují (méněpráce).

8.2 Považuje-li některá ze smluvních stran za smysluplné změny dohodnutého plnění a/nebo dodatečné plnění, musí tuto
skutečnost oznámit druhé smluvní straně co nejdříve a prokazatelným způsobem. Právní jednání strany smlouvy s dodatkem
nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, dodatku ke smlouvě či změny smlouvy, s dodatkem nebo
odchylkou, není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

8.3 Objednatel předloží zhotoviteli návrh na příslušnou změnu díla a vyžádá si od zhotovitele písemné stanovisko k navržené
změně (dále jen "Stanovisko k navržené změně"), které zhotovitel zpracuje nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne
doručení takové žádosti, přičemž takové Stanovisko k navržené změně bude obsahovat:

(a) popis navrhovaného projektu a/nebo prací, které mají být vyhotoveny a provedeny a časový rozvrh pro jejich provádění
nebo úprava navrhovaného projektu v důsledku snížení rozsahu prací a příslušná změna termínů plnění;

(b) jakékoliv zhotovitelem navrhované nezbytné prodloužení termínu plnění a jednotlivých dílčích termínů; a

(c) podrobný návrh zhotovitele na zvýšení či snížení ceny díla podle zásad uvedených v tomto článku smlouvy nebo
prohlášení zhotovitele, že navržená změna nemá vliv na výši ceny díla.

8.4 Objednatel je povinen písemně reagovat na návrh zhotovitele podle předchozího článku bez zbytečného odkladu po jeho
obdržení. V případě, že se strany dohodnou na změně, vystaví objednatel zhotoviteli písemnou změnovou objednávku /
změnový list. V případě, že se strany nedohodnou, je objednatel oprávněn trvat na provedení změny díla a za tím účelem
vystavit změnovou objednávku / změnový list a zhotovitel se zavazuje takovou změnu díla uvedenou ve změnové objednávce
provést, přičemž doba pro provedení takové změny se řídí podle článku 8.5 a úprava ceny díla se řídí podle článku odstavce
8.7, popřípadě 8.8 VSP. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a/nebo změny díla, dokud nebude objednatelem
vystavena změnová objednávka / změnový list. Pokud bude změnová objednávka vystavena na základě dohody stran, jsou
strany povinny uzavřít na základě změnové objednávky / změnového listu písemný dodatek ke smlouvě, a pokud se strany
nedohodnou a objednatelem bude vystavena změnová objednávka / změnový list, má taková změnová objednávka /
změnový list povahu dodatku k této Smlouvě, pokud bude doručena Zhotoviteli s tím, že cena plnění a případný vliv
provádění plnění na termín dokončení díla budou určeny postupem dle ustanovení článku 8.8 těchto VSP. Pro vyloučení
pochybností, odstraňování vad a/nebo nedodělků nebude představovat změny díla.

8.5 Zhotovitel se zavazuje akceptovat změnovou objednávku a provést dodatečné práce a/nebo činnosti (vícepráce) vyvolané
takovými změnami požadovanými objednatelem, a to ve lhůtě odůvodněně písemně dohodnuté mezi stranami, o níž se
prodlouží termín plnění, pokud bude nezbytně nutné s ohledem na povahu a rozsah změnové objednávky prodloužit termín
plnění (s tím, že strany budou povinny vyvinout maximální úsilí k dosažení takové dohody a dále s tím, že délka lhůt pro
provedení příslušných víceprací musí co nejvíce odpovídat délkám lhůt pro provedení stejných či obdobných prací a/nebo
činností uvedených ve smlouvě, přičemž v případě, že se strany nedohodnou na délce uvedených lhůt, bude zhotovitel
povinen při realizaci změnové objednávky postupovat podle smlouvy, tj. v termínu plnění nedojde k žádné změně). Zhotovitel
se též zavazuje akceptovat změnovou objednávku a neprovést určité práce a/nebo činnosti (méněpráce) vyvolané takovými
změnami díla požadovanými objednatelem a v takovém případě se termín plnění zkrátí o lhůtu odůvodněně písemně
dohodnutou mezi stranami, přičemž v případě, že se strany nedohodnou, bude takové zkrácení lhůty jednostranně stanoveno
objednatelem s tím, že délka lhůt, o které bude termín plnění zkrácen, musí co nejvíce odpovídat délkám lhůt pro provedení
stejných či obdobných prací a/nebo činností uvedených ve smlouvě.

8.6 Pokud požadavek na změnu díla bude objednatelem požadován v důsledku jakéhokoliv porušení a/nebo nedodržení smlouvy
ze strany zhotovitele (či jeho subdodavatelů), bude jakákoliv taková změna provedena zhotovitelem na vlastní náklady.

8.7 Veškeré změny díla a všechna s tím související zvýšení či snížení ceny díla budou naceněny podle příslušných
odpovídajících částek jednotkových cen uvedených ve smlouvě (soupis výkonů, nabídka atd.), pokud budou dle
odůvodněného názoru objednatele použitelné (s tím, že na takové jednotkové ceny nebude zhotovitelem aplikována žádná
marže ani přirážka). Pokud smlouva nebude zahrnovat příslušné jednotkové ceny, popřípadě časové sazby, které by mohly
být použity pro nacenění změn díla, dohodnou se strany písemně na ceně díla, která je ve vztahu k prováděné změně díla v
daném místě a čase obvyklá.

8.8 V případě, že se strany nedohodnou na ceně změny díla podle předchozího odstavce ani ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne


kdy zhotovitel předá objednateli cenovou nabídku, je zhotovitel přesto povinen příslušnou změnu díla provést a cena
příslušné změny díla bude oceněna dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10,
Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 1776 (či jejího právního nástupce) a pokud tyto ceníky a metodiky nebudou obsahovat hodnotu prací a materiálů
navrhovaných v příslušné změně díla, bude příslušná změna díla stanovena na základě znaleckého posudku znalce na
úrovni obvyklých cen, nezávislým znalcem určeným objednatelem ze seznamu soudních znalců. Náklady na zpracování
znaleckého posudku ponesou zhotovitel a objednatel rovným dílem.

8.9 Zhotovitel uplatní nárok na úhradu příslušného navýšení ceny odpovídajícího změně díla společně s běžným dílčím daňovým
dokladem a má nárok na úhradu tohoto navýšení pouze za podmínky, že příslušné navýšení bude písemně odsouhlaseno
objednatelem (přičemž objednatel není oprávněn odmítnout vydání souhlasu, pokud bude příslušné navýšení ceny
odpovídající změně díla odpovídat postupu podle předchozích ustanovení), a pokud zároveň každé takové navýšení ceny
díla bude ve zjišťovacím protokolu uvedeno odděleně od ostatních částek.

8.10 Plnění, která zhotovitel realizoval bez uzavření písemného dodatku ke smlouvě nebo vystavení změnové objednávky/
změnového listu podle článku 8.4 těchto VSP, budou považována za vady díla. Zhotovitel je povinen, po předchozím
písemném upozornění na termín započetí prací nejméně pět (5) dní předem, takové vady během přiměřené lhůty odstranit, v
opačném případě tak provede objednatel na náklady zhotovitele nebo objednatel rozhodne o tom, že akceptuje dílo s
takovými vadami a o výši takových vad sníží přiměřeně cenu díla. Zhotovitel musí objednateli nahradit případně vzniklou
škodu.8.11 Poskytne-li objednatel k provedení plnění pracovní síly, hmoty nebo předměty, které byl podle smlouvy povinen poskytnout
zhotovitel, který však nebyl schopen tak učinit, pak se od ceny díla odečtou náklady na poskytnutí takových pracovních sil,
hmot nebo předmětů a stavbyvedoucí zhotovitele je oprávněn o tom uzavřít s objednatelem příslušné dohody. Totéž platí v
případě, že hmoty nebo předměty byly získány na místě.

8.12 Režijní plnění se smějí provádět pouze na základě zvláštní písemné objednávky/příkazu objednatele.

8.13 Zhotovitel vzal jako podklad pro svou kalkulaci veškeré potřebné informace o způsobu a objemu nabízených výkonů, tak,
aby z tohoto důvodu nemohly být vznášeny dodatečné požadavky.

8.14 Zhotoviteli je znám celý stavební záměr; zavazuje se tímto, že objednateli neprodleně písemně sdělí veškeré důsledky
vyplývající ze svých výkonů na práce a výkony ostatních zhotovitelů.

8.15 V případě, že součástí předmětu plnění zhotovitele je vypracování projektu pro provedení stavby, musí být tento vyhotoven
po dohodě s generálním projektantem a projektanty ostatních zhotovitelů a musí být včas předložen ke kontrole objednateli.
Provádění veškerých prací musí probíhat dle posledního platného a objednatelem schváleného prováděcího projektu,
úředních předpisů a pokynů místního vedení stavby a veškerých technických norem (ať již doporučujících nebo závazných).
Jakékoliv schválení projektu nezbavuje zhotovitele jeho smluvních povinností a nezavádí odpovědnost objednatele. Náklady
za kopie plánů, datové nosiče, matrice, atd., vyžádané od generálního projektanta nese zhotovitel.ČLÁNEK 9 DODÁVKY A VÝPOMOCI ZE STRANY OBJEDNATELE9.1 Za eventuální dodávky a výpomoci ze strany objednatele (voda pro stavbu, el. proud. stavební výtahy, stavební jeřáby,
kontejnery pro personál nebo ubytování, sanitární zařízení atd.) se účtují sazby podle režijních sazeb nebo podle dohody.
Zhotoviteli je vždy dovolen odběr stavebního proudu a vody na určitých místech.

9.2 Tyto sazby se mění podle právě platných tarifů nebo kolektivních smluv (pokud nejsou dohodnuty pevné ceny).

9.3 Náklady dodávek a případných výpomocí budou vyúčtovány v rámci dílčích faktur, popř. v konečné faktuře.

9.4 Dodávky a výpomoci se poskytují pouze potud – podle uvážení objednatele – pokud jsou příslušná zařízení nebo přístroje k
dispozici a nepotřebuje je objednatel sám nebo jiný zhotovitel.

9.5 Zhotovitel prohlašuje, že nebude vyvozovat žádné nároky z dočasných poruch takovýchto dodávek a výpomocí, resp. strojů,
přístrojů apod. Pro vyloučení pochybností se zhotovitel vzdává práva na náhradu škody související s poruchami dle
předchozí věty.

9.6 Pokyny objednatele (např. obsluhující personál přístrojů) je bezpodmínečně nutno respektovat. V případě zneužití
přistavených zařízení nebo přístrojů nebo jejich používání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy odpovídá
zhotovitel za veškeré z toho vzniklé újmy včetně následných škod.


9.7 Objednatel přiděluje plochy určené na prostory pro skladování, šatnování a dílny a může toto své rozhodnutí kdykoli odvolat; v
takovém případě je nutno tyto plochy bez nároku na odškodnění neprodleně vyklidit.

9.8 V každém případě je nutno před započetím plnění stanovit v dohodě s objednatelem rozsah jakož i umístění potřebných ploch.

9.9 Do všech prostor pro skladování, šatnování a dílny dodá zhotovitel vhodné ruční hasicí přístroje v potřebném množství.

9.10 Objednatel zřídí v každém patře centrálně jednu rysku v úrovni 1m nad čistou podlahou (Waagriss). Pokud zhotovitel
potřebuje rysku na více místech, musí sám zajistit její přenesení.

9.11 Poskytnutí pracovních sil, přístrojů, médií atd. objednatelem je upraveno v protokolu o projednání nabídky.

9.12 Náklady na ostatní pomocná plnění a dodávky objednatel sečte a sdělí je zhotoviteli prostřednictvím vyúčtování; poté
příslušné částky vyúčtuje z dílčích resp. konečné faktury zhotovitele.ČLÁNEK 10 CENY10.1 V ceně za dílo jsou obsaženy všechny práce a dodávky, které patří k úplné realizaci objednaného plnění, i tehdy, pokud tyto
práce a dodávky nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v popisu plnění. Jednotkové ceny proto musí obsahovat všechny
vedlejší výkony potřebné k odborné realizaci příslušného plnění, potřebné konstrukce (např. lešení), jakož i nutné nasazení
strojů a přístrojů, dále pak náklady na veškeré zpevňovací konstrukce a pomocné konstrukce pro montáž, pokud nejsou
výslovně uvedeny ve zvláštních

položkách v soupisu výkonů nebo pokud nejsou popsány jako objednané plnění ze strany objednatele (např. zvedací a
dopravní zařízení, lešení atd.)

10.2 Vedlejší plnění, která jsou nutná pro ustavení či montáž zařízení, stavebních dílů atd., je třeba ze strany zhotovitele kalkulovat
u příslušných položek (např. provést průrazy, vysekat rýhy, ochrana stavebních dílů atd.), pokud pro ně v přehledu plnění
nejsou samostatné položky. To platí i pro všechna plnění v souvislosti se závazky ze záruky i odpovědnosti za vady.

10.3 Do jednotkových cen je dále třeba započítat i náklady na zřízení a vyklizení zařízení staveniště, pokud pro ně nejsou v
přehledu plnění samostatné položky, zajištění šatnování pro personál zhotovitele a potřebné sklady na nářadí a materiál,
jakož i náklady nutného odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace.

10.4 Vedlejší náklady, jako jsou cestovné, odlučné, úhrady za čas strávený cestou, příplatky a všechny náklady za eventuální
vícesměnný provoz a všechny ostatní příplatky se zvlášť neuhrazují.

10.5 Nabídnutá resp. dohodnutá cena je neměnná, pevná, konečná a závazná cena po celou dobu provádění díla (dále jen
„Paušální cena“). Pro vyloučení pochybností tato cena zahrnuje zejména veškeré náklady a výdaje spojené s provedením
díla, náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost,
režii zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s prováděním díla (např. inflace, kurzové rozdíly,
poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené
náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, osvětlení, apod.), jakož i zajištění
podmínek uvedených v podkladech. Zhotovitel zejména prohlašuje, že ve vztahu k výši ceny: (i) je plně seznámen s
rozsahem a povahou díla; (ii) správně a úplně vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky v rámci díla; (iii) překontroloval
srozumitelnost, správnost a úplnost podkladů; (iv) prověřil podmínky na staveništi; (v) zahrnul všechny technické a dodací
podmínky; (vi) ve sjednaných podmínkách smlouvy nebo objednávky uplatnil veškeré své požadavky na objednatele týkající
se díla; a (vii) přebírá na sebe nebezpečí změny okolností. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Paušální cena je sjednána
výhradně za účelem vyloučení navýšení sjednané ceny za dílo. V případě, že plnění zhotovitele nedosáhne rozsahu či
objemu uvažovaném u v podkladech pro zakázku dle smlouvy, dohodly se smluvní strany na tom, že Paušální cena bude
snížena o cenu neprovedené části díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany dále ujednaly, že snížení ceny za dílo o
cenu neprovedené části díla se použije i v případech jiných cenových ujednání, než je ujednání o Paušální ceně.

10.6 V ceně za dílo jsou obsaženy všechny práce, dodávky, výkony a náklady všeho druhu, které náleží k úplnému a
bezchybnému provedení zadaných prací, v každém případě nutných ke zprovoznění díla k zamýšlenému účelu použití, a to i
tehdy, pokud nejsou v popisu prací zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. Ustanovení právních předpisů o ceně určené
odhadem se na cenu díla dle těchto VSP neužijí.

10.7 Vícepráce nebo méněpráce resp. změny výměr v rámci položek nebo objemu zakázky neopravňují k žádné změně Paušální
ceny a jednotkových cen, s výjimkou uzavření příslušné změnové objednávky. Zhotovitel se zavazuje předložit seznam


jednotkových cen jednotlivých výkonů (dle nabídky), a to nejpozději do 5 dnů poté, co o to bude objednatelem požádán.

10.8 Prostoje ve smyslu obecně závazných předpisů stejně jako i nezbytné přerušení prací nebudou hrazeny.

10.9 Před zahájením prací popř. výroby dílců, je zhotovitel povinen zkontrolovat skutečné rozměry již provedených konstrukcí na
stavbě. Náklady zhotovitele vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty nebudou objednatelem uznány ani
placeny. Chybné nebo zcela neprovedené výkony předchozích zhotovitelů či jiných subjektů je zhotovitel povinen objednateli
oznámit bezodkladně (min. 14 dnů v předstihu – tedy například 14 dnů před zadáním výroby dílců); posunutí termínu z tohoto
důvodu nebude akceptováno.

10.10 V případě nerealizace části díla, a to z jakéhokoliv důvodu, zůstávají jednotkové ceny neměnné, nárok na ušlý zisk není v
žádném případě možný.

10.11 Výrazné změny množství u jednotlivých položek je nutno před prováděním písemně nahlásit a zhotovitel si je musí nechat
schválit objednatelem. V případě porušení povinnosti zhotovitele učinit písemné ohlášení dle předchozí věty se veškeré
poskytnuté plnění považuje za plnění za Paušální cenu bez nároku na navýšení. Tímto ujednáním není dotčeno právo
Objednatele na náhradu případné újmy způsobené porušením právní povinnosti zhotovitele.

10.12 Vyúčtování prací zhotovitele bude probíhat ve shodě se skutečným postupem prací dle platebního plánu / podle vyúčtování
dle skutečně provedených výměr, ovšem v každém případě musí tyto stavební práce v rámci postupu výstavby být na
staveništi provedeny v nejvyšší kvalitě případně budou odpovídat pouze ceně zabudovaných dodávek, tj. dodávek pevně
spojených s dílem. Tyto práce a dodávky musejí být potvrzeny objednatelem ve formě zjišťovacího protokolu. Do doby
vystavení konečné faktury je zhotovitel povinen, jako podklad pro fakturaci, předkládat objednateli soupisy ohledně
zhotovitelem aktuálně provedených dodávek díla, a to vždy za období předchozího kalendářního měsíce (nebo jeho části)
(každý z takových soupisů dále jen "zjišťovací protokol"). Zhotovitel bude zjišťovací protokoly předkládat vždy do sedmi (7)
dnů po uplynutí každého období, za které se příslušný zjišťovací protokol aktuálně předkládá. Každý zjišťovací protokol bude
obsahovat následující údaje:a) část ceny díla, která podle návrhu zhotovitele náleží zhotoviteli za plnění provedené za uplynulé období, za které se
zjišťovací protokol vystavuje;

b) detailní soupis zhotovitelem provedených plnění za uplynulé období s vyčíslením jim příslušejících částí ceny díla; a

c) soupis celkově provedených plnění za veškerá uplynulá období ode dne účinnosti smlouvy s přiřazením jim příslušejících
částí ceny díla, přičemž příslušející části ceny budou vyjádřeny absolutní částkou tak, aby vyplývalo, jaká část z ceny díla již
byla uhrazena.10.13 Vedení projektu provede kontrolu správnosti a úplnosti každého zjišťovacího protokolu, a pokud bude zjišťovací protokol v
plném rozsahu a bez námitek odsouhlasen a podepsán, bude bezodkladně vrácen zhotoviteli. Podpis zjišťovacího protokolu
ze strany objednatele a jeho souhlas s částkou navrženou zhotovitelem k úhradě za příslušné období není považován za
převzetí jakékoliv části díla ze strany objednatele a nezbavuje zhotovitele jakékoliv jeho povinnosti, závazku či odpovědnosti
podle smlouvy, ale má pouze evidenční charakter pro určení výše části ceny díla, která je zhotovitelem požadována k
úhradě.

10.14 Pokud Objednatel nesouhlasí s údaji uvedenými ve zjišťovacím protokolu, pak nejpozději do deseti (10) pracovních dnů
oznámí své připomínky k věcné nebo formální nesprávnosti či neúplnosti zjišťovacího protokolu zhotoviteli. Pokud zhotovitel v
celém rozsahu neakceptuje připomínky objednatele a zjišťovací protokol v tomto rozsahu řádně neopraví a veškeré
připomínky objednatele ke zjišťovacímu protokolu nebudou odstraněny ani po případném jednání stran, je objednatel
oprávněn s konečnou platností zamítnout údaje uvedené ve zjišťovacím protokolu nebo jejich část (a pokud se strany ve
lhůtě dalších třiceti (30) dnů nedohodnou písemně jinak, bude takový spor vyřešen soudní cestou). Neodsouhlasení či
konečné zamítnutí údajů ve zjišťovacím protokolu nebude zhotovitele jakkoliv opravňovat k přerušení či jinému omezení
provádění díla.

10.15 Eventuální změny budou po předložení zvlášť projednány. Jednotkové ceny zhotovitele jsou za tímto účelem beze změny
platné minimálně do šesti měsíců po předávce / přejímce. Nabídky pro přání nájemce (klientské změny) smějí být realizovány
pouze prostřednictvím objednatele. V každém případě však platí cenový základ hlavní nabídky.

10.16 Zhotovitel bere na vědomí, že případná přání změn objednatele budou zohledněna, pokud to vyžaduje zhotovení díla, které
je předmětem smlouvy, přičemž při zhodnocení více/ méněprací bude zhotovitel postupovat, jak bylo dohodnuto.

10.17 Všechny položky v soupisu výkonů platí bez rozdílu části stavby, patra, času potřebného pro zhotovení, jakož i eventuálního
provádění po částech.

10.18 Ztížené podmínky způsobené povětrnostními vlivy nebo špatným počasím se zvlášť neuhrazují a z těchto důvodů též nelze


prodlužovat termíny.

10.19 Pokud se vyúčtování provádí podle soupisu obsahujícího jednotkové ceny, pak se jedná o ceny, které zůstávají za všech
okolností beze změny, bez ohledu na to, zda právě došlo ke změnám kalkulačních podkladů (mzdy, sociální odvody, ceny
materiálů atd.). V tomto případě se všechna plnění realizovaná podle smlouvy účtují za dohodnuté jednotkové ceny uvedené
v soupisu výkonů, a to podle množství vykonaných prací/plnění. U režijních cen se účtuje podle skutečně vynaložených prací
potvrzených objednatelem podle článku 9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

10.20 Dohodnuté ceny obsahují veškeré daně, poplatky, odvody, dovozní přirážky, příplatky k nim, jakož i povinné příspěvky
zastoupením příslušných zájmů nebo podobným zařízením, (dále jen “odvody”), které vzniknou v souvislosti s uzavřením
nebo prováděním smlouvy. Zhotovitel musí příslušným úřadům předložit všechny podklady podle příslušných předpisů a
zaplatit příslušné odvody. Má-li nějaký odvod zaplatit objednatel, musí ihned vyrozumět zhotovitele, který musí objednateli
během čtrnácti dnů uhradit odvody, které objednatel zaplatil.

10.21 Ceny zahrnují zejména všechny potřebné dodávky a plnění, včetně všech mezd, vedlejších mzdových nákladů (zejména též
nákladů na přesčasové hodiny, práci v noci, v neděli a ve svátek, pokud je jich třeba k dodržení smluvních termínů),
dopravních nákladů, vedlejších plnění a nákladů na zajišťovací a ochranná opatření proti povětrnostním vlivům a vlivům
způsobeným charakterem ročního období, které jsou nutné pro to, aby byly popsané práce provedeny bezvadně, v souladu
se smlouvou a se všemi úředními předpisy, normami a uznávanými pravidly techniky, a to i tehdy, pokud v popisu plnění
nejsou uvedeny nutné podrobnosti.

10.22 Případná dohodnutá sleva platí i pro případné změny, doplňky a rozšíření plnění i pro režijní plnění/práce.

10.23 Zásadně uhradí objednatel pouze ta plnění, která byla objednateli uhrazena investorem.

10.24 Pokud odpadly nebo byly vyňaty části objednávky, zůstávají jednotkové ceny nezměněny; totéž platí, pokud se rozsah
smlouvy a množství překročí nebo se jich nedosáhne.

ČLÁNEK 11 PŘEDKLÁDÁNÍ FAKTUR / VYÚČTOVÁNÍ11.1 Zhotovitel vystaví faktury na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů vedením stavby a doručí je do podatelny
objednatele, resp. na adresu uvedenou pro doručování písemností ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel bude faktury průběžně
číslovat a vystavovat v kontrolovatelné podobě, realizovaná plnění je třeba krátce popsat, a pokud se fakturuje po
jednotkových cenách, je třeba uvádět tyto ceny v pořadí shodném s pořadím položek v soupisu výkonů a/nebo dodatečných
nabídkách. Je nutno přikládat podklady potřebné ke kontrole. Režijní plnění/práce se účtují zvlášť.

11.2 Byla-li cena za dílo sjednána jako Paušální cena, provede se konečné vyúčtování nezávisle na skutečně realizovaných
výměrách. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo přezkoumal rozsah požadovaného plnění z odborného
hlediska a uznal tento rozsah jako závazný. Dodatečně zjištěné početní chyby nebo jiné omyly v odhadu ceny na straně
Zhotovitele nemají žádné právní následky, výslovně se pak vylučuje zvýšení Paušální ceny.

11.3 Pokud se účtuje na základě skutečného plnění, resp. dodávek, a pokud je pro vyúčtování třeba zjišťovat jejich rozsah, pak
tento rozsah zjišťují objednatel a zhotovitel společně v průběhu postupu plnění. Pro plnění, jejichž rozsah se nedá po
provedení dalších prací zjistit vůbec nebo jen obtížně, musí zhotovitel včas požádat o společné stanovení výměr. Pokud
zhotovitel toto zamešká, je povinen učinit na své náklady veškerá opatření, která umožní dodatečné zjištění rozsahu plnění.

11.4 Úhrady zhotoviteli se uskutečňují na základě měsíčních dílčích faktur, přičemž každá dílčí faktura musí obsahovat následující
údaje:- zjišťovací protokol,

- ceny, které pro toto plnění byly dohodnuty,- uznání předběžných výměr nebo cen v dílčí faktuře nevylučuje pozdější opravy v rámci konečné faktury (vyúčtování).
Režijní plnění se účtují měsíčně.11.5 Celkové plnění se účtuje v rámci závěrečného vyúčtování, kde se rovněž zohlední případné smluvní pokuty. Konečná faktura
může být vystavena až po řádném předání díla objednateli. Konečnou fakturu je třeba jako takovou označit a předložit
objednateli nejpozději do šesti týdnů od konečného předání / přejímky.

11.6 Jsou-li dílčí faktura nebo konečná faktura jakkoliv chybné nebo neobsahují náležitosti podle obecně závazných právních
předpisů nebo zjišťovací protokol, pak se vrátí zhotoviteli, aby je opravil a znovu předložil.


11.7 Lhůty pro skonto se stanovují ve smlouvě, resp. v protokolu o projednání nabídky. Zásadně však platí, že při propadnutí
jedné (1) měsíční lhůty pro skonto propadá pouze tato lhůta. Lhůty pro skonta u ostatních dílčích a konečných faktur tím
nejsou dotčeny.ČLÁNEK 12 PLACENÍ12.1 Pokud smluvní vztah se zhotovitelem počítá se zálohou, pak je záloha splatná 30 (třicet) dní ode dne účinnosti smlouvy nebo
objednávky, nebylo li sjednáno jinak12.2 Dílčí faktury a režijní faktury jsou splatné 60 (šedesát) dní od doručení faktury, resp. od uplynutí lhůty pro kontrolu. Konečná
faktura je splatná do 90 (devadesáti) dnů od doručení faktury, resp. od uplynutí lhůty pro kontrolu z důvodu časové náročnosti
kontroly, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. Skonto činí u dílčích a konečné faktury 3% (tři procenta) z částek bez DPH při
platbě do 30 dnů, pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno jinak.

12.3 V případě dodržení podmínek pro přiznání skonta budou platby poníženy o částku odpovídající dohodnutému skontu.
Zhotovitel je v takovém případě povinen neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů, po připsání platby na účet, vystavit
objednateli opravný daňový doklad.

12.4 Pokud byly faktury vráceny podle článku 11.6 ,počínají běžet veškeré lhůty teprve od předložení nové faktury.

12.5 Bylo-li plnění realizováno před stanoveným termínem, počne lhůta splatnosti běžet nejdříve dne, kdy by mělo být plnění podle
smlouvy realizováno. Pokud však objednatel projeví svůj souhlas s takovým předčasným plněním nebo toto plnění využívá,
počíná lhůta splatnosti běžet počínaje doručením faktury.

12.6 Z každé faktury (dílčí, konečné) z částek bez DPH zadrží objednatel 10% (deset procent) jako zádržné.

12.7 Vypuštěno.

12.8 V konečné faktuře se fakturují veškerá plnění. Dodatečná fakturace je vyloučena. Přijetí závěrečné platby na základě
závěrečného vyúčtování vylučuje dodatečné požadavky jakékoli povahy, pokud vyúčtování neobsahuje výhradu. Výhradu je
třeba písemně odůvodnit, nejpozději s konečnou fakturou.

12.9 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, na smluvní pozastávky, případně uplatnit nárok na platbu z bankovní záruky.

12.10 Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající ze smlouvy vůči objednateli pouze po
předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající ze smlouvy vůči
objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je postoupení, zastavení či jiná dispozice s pohledávkami za objednatelem
neplatná a tedy právně neúčinná.

12.11 Tím, že je dohodnuto zádržné z dílčích faktur nebo zádržné po dobu záruky, zůstává nedotčeno právo na zadržení
nezaplacené odměny za práci až do úplného splnění smlouvy nebo do řádného odstranění závad.

12.12 Úhrada první (1.) dílčí faktury se uskuteční teprve po doručení podepsané smlouvy nebo objednávky, včetně příloh,
zhotovitelem objednateli. Lhůta splatnosti začíná běžet až od okamžiku doručení smlouvy nebo objednávky objednateli.

12.13 Ke konečné přejímce objednaných prací je třeba předložit závěrečné vyúčtování (spolu s přezkoumatelnými podklady a
dokumentací skutečného stavu provedení, návody k obsluze, zkušebními protokoly atd.).

12.14 Splatností se rozumí datum odečtení částky z účtu objednatele.

12.15 Vyškrtnuto.

12.16 V případě, že se prokáže, že v rámci realizace díla neuhradí zhotovitel splatné pohledávky jeho subdodavatelů vyplývající z
realizace projektu pro objednatele, může takové pohledávky subdodavatelů zhotovitele uhradit objednatel přímo
subdodavateli zhotovitele. O provedenou úhradu navýšenou o 10 % přirážku se sníží smluvní cena mezi objednatelem a
zhotovitelem. Toto ustanovení nemá vliv na záruční odpovědnost zhotovitele vůči objednateli.


12.17 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnosti, že bylo vydáno rozhodnutí správce daně o
tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Toto oznámení je zhotovitel povinen zaslat objednateli obratem po doručení takového rozhodnutí správce daně zhotoviteli
bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat
objednatele o existenci pravomocného rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem daně ve
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o zrušení takového rozhodnutí správce daně a
o rozhodnutí správce daně, že zhotovitel již není nespolehlivým plátcem ve výše uvedeném smyslu.

12.18 Nesplnění povinností uvedených v odst. 12.17 je podstatným porušením smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy.
Pro případ nesplnění této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu zhotoviteli ve výši ručení dle
§109 zák. č. 235/2004 Sb.

12.19 V případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem nebo objednatel usoudí, že
se může dostat do pozice ručitele ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, z titulu
toho, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl, vědět měl a mohl, že DPH nebude/ nemůže být zhotovitelem
zaplacena (bez ohledu na to, zda byl objednatel jako ručitel k úhradě vyzvána či nikoli) je objednatel oprávněn ve smyslu
ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dle vlastního uvážení uhradit DPH za zdanitelná plnění
správci daně za zhotovitele; touto úhradou se bez dalšího cena zdanitelného plnění včetně DPH snižuje o částku DPH.

12.20 Smluvní strany se dohodly na tom, že počínaje dnem účinností smlouvy bude objednatel hradit zdanitelná plnění zhotoviteli
(jako poskytovateli zdanitelného plnění) pouze na účet zhotovitele, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup; do okamžiku poskytnutí čísla takového bankovního účtu zhotovitelem není závazek objednatele uhradit cenu
zdanitelného plnění splatný. V případě, že správce daně vyzve objednatele k plnění závazku, který není splatný, z důvodu
ručení podle ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn a povinen uhradit
DPH za zdanitelná plnění správci daně za zhotovitele; touto úhradou se bez dalšího cena zdanitelného plnění včetně DPH
snižuje o částku DPH.ČLÁNEK 13 ZÁDRŽNÉ Z DÍLČÍCH FAKTUR, ZÁDRŽNÉ PO DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY13.1 Celkové zádržné bude činit 10 % z celkové, konečné ceny díla bez DPH a nelze ho jako celek uvolnit proti předložení záruční
listiny bankovní záruky. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno takto:

- první polovina zádržného ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 30 dnů od písemné žádosti zhotovitele, po odstranění
všech vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě podepsaného protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího
řízení, podepsání protokolu ke konečné faktuře, nejdříve však datem podpisu odstranění všech vad a nedodělků investorem

- druhá polovina zádržného ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní ve lhůtě 30 dní po uplynutí záruční doby a po obdržení
písemné žádosti zhotovitele. Tato částka slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu záruky. Zhotovitel
má možnost nahradit tuto část zádržného bankovní zárukou ve výši 5% celkové ceny díla.bez DPH, vystavenou bankou
předem odsouhlasenou objednatelem, ne však dříve, než po uplynutí 12měsíců od převzetí celého bezvadného díla
objednatelem. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená na dobu o jeden
měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Text bankovní záruky musí být předem odsouhlasen objednatelem.
Zádržné bude v tom případě uhrazeno do 30 dnů po obdržení takové bankovní záruky

13.2 Zádržné je určeno k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, zejména z odpovědnosti zhotovitele za vady díla
provedeného podle smlouvy. V případě, že po dobu záruční lhůty vyjde najevo vada díla, je zhotoviteli pozastaveno právo na
vyplacení zádržného až do výše celkových nákladů na odstranění této vady. V takovém případě je zhotoviteli díla
objednatelem stanovena přiměřená lhůta k odstranění vzniklých vad na díle. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní,
případně, pokud je již v průběhu lhůty zřejmé, že zhotovitel k odstraňování vad nenastoupí, příp. nedodrží sjednaný termín
pro jejich odstranění, je objednatel

oprávněn náklady na odstranění těchto vad navýšené o kompletační přirážku objednatele ve výši 15 % nákladů po dodavateli
díla uplatnit jako škodu. Tato škoda bude započtena oproti zádržnému, případně má zhotovitel právo uplatnit práva z
bankovní záruky, pokud bude zádržné nahrazeno bankovní zárukou.

13.3 Jestliže zhotovitel ve lhůtě sjednané s objednatelem vadu díla odstraní k plné spokojenosti objednatele a objednateli žádná
škoda nevznikne, nároky objednatele na uplatnění škody zanikají okamžikem odstranění vad. Okamžikem odstranění vady
má zhotovitel právo uvolnění zádržného za původně sjednaných podmínek. Pokud již objednatel uplatnil bankovní záruku a
banka poskytla plnění, je objednatel povinen vrátit bance plnění do 15 dnů ode dne odstranění vad.

ČLÁNEK 14 TERMÍNY
14.1 Zhotovitel započne s plněním na staveništi okamžitě, nejpozději do 8 (osmi) dnů poté, co obdržel písemnou nebo ústní výzvu
objednatele a bude provádět plnění tak, aby bylo možné dodržet smluvní termíny. Zhotovitel bude realizovat svá plnění v
souladu s požadavky postupu stavby, pokud toho bude třeba, i po částech. Termíny realizace (mezitermíny a termín
dokončení) jsou stanoveny ve smlouvě nebo v časovém plánu ( harmonogramu). Stavbyvedoucí zhotovitele a objednatele
jsou oprávněni uzavírat dohody o provozních změnách, dílčích technických postupech jménem zhotovitele, resp. objednatele.
Změny termínů, cena díla, ujednání smluvních dokumentů mohou být provedeny pouze na základě změnových listů, dodatků
ke smluvním dokumentům a to výlučně na základě jednání oprávněných osoby za objednatele a zhotovitele. Pokyny
stavebního vedení objednatele jsou pro zhotovitele závazné. Případné demontáže nebo opakované montáže, popř. posunutí
termínů způsobené tím, že zhotovitel s jinými subdodavateli objednatele nebo se stavebním vedením objednatele
neodsouhlasil termíny, jdou k tíži zhotovitele.

14.2 Posune-li termíny plnění objednatel, neopravňuje to zhotovitele k odstoupení od smlouvy ani k dodatečným požadavkům.
Penalizované mezitermíny a konečný termín se posouvají odpovídajícím způsobem.

14.3 Vypuštěno.

14.4 Posune-li se termín začátku realizace určitého plnění nebo pokud se realizace plnění opozdí nebo přeruší tak, že je zřejmé,
že dodržení termínu je ohroženo, musí zhotovitel učinit vše, aby zabránil nedodržení termínů plnění (prodlení).

14.5 Nelze-li se vyvarovat překročení smluvních termínů z důvodu pokynu objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené
prodloužení lhůt plnění, pokud jsou důvodem okolnosti, za které odpovídá objednatel.

14.6 Pokud zhotovitel realizuje svá plnění takovým způsobem, že je prokazatelně zřejmé, že je vážně ohroženo dodržení lhůt pro
plnění nebo termínů plnění/prací ostatních subdodavatelů, která navazují na plnění zhotovitele, zejména pak v případě, kdy
zhotovitel poskytne nedostatečný počet pracovních sil, materiálů nebo strojů, může objednatel požadovat od zhotovitele, aby
předložil příslušný plán plnění a dodržoval přiměřené průběžné termíny, které jsou objednatelem závazně stanoveny s
ohledem na povahu díla a stanovených mezitermínů. Pokud zhotovitel nedodržuje časový plán stavby přesto, že mu
objednatel stanovil jednorázovou dodatečnou lhůtu pro sjednání nápravy, nebo pokud je zřejmé, že jej nemůže dodržet, je
objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele náhradní opatření k tomu, aby se časový plán stavby dodržel. Objednatel je
zejména oprávněn nasadit dodatečný personál a jiné subdodavatele, aby podpořili zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.

14.7 Vypuštěno.

14.8 Poté, co pomine překážka v plnění zhotovitele, musí zhotovitel neprodleně opět zahájit práce, a to bez zvláštní výzvy. O
opětovném zahájení prací je třeba předem uvědomit objednatele.

14.9 Veškeré mezitermíny se považují za penalizované termíny ve smyslu článku 16. Vyskytnou-li se z důvodů, za které odpovídá
objednatel, posuny termínů, je zhotovitel povinen takové posunutí uznat bez dalších nároků vůči objednateli. Posun termínů z
důvodů na straně objednatele není důvodem pro penalizaci zhotovitele a to v rozsahu, ve kterém k takovému termínovému
posunu na straně Objednatele, došlo.

14.10 Vzniknou-li zhotoviteli prostoje, které jsou způsobeny nedodržením termínů jiných zhotovitelů, pak je třeba tyto prostoje
nahradit zvýšeným nasazením tak, aby byl dodržen časový plán stavby. Náklady, které z toho vzniknou, se projednají a
vyúčtují přímo s tím, kdo prostoj způsobil.ČLÁNEK 15 PRODLENÍ15.1 K prodlení dochází, pokud není dílo realizováno ve smluvně stanovených termínech, na určeném místě nebo sjednaným
způsobem.

15.2 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se svým plněním, může objednatel buď trvat na plnění podle smlouvy, nebo poté, co
písemně stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu, prohlásit, že odstoupí od smlouvy o dílo v případě, že plnění nebude
realizováno během

přiměřené dodatečné lhůty stanovené objednatelem s přihlédnutím k délce lhůty stanovené vůči objednateli jako generálnímu
dodavateli investorem.

15.3 V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou svých splatných závazků vyplývajících ze smlouvy, příp. z těchto
všeobecných podmínek, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení, jehož výše je omezena dvojnásobkem úrokové


sazby PRIBOR za rok (p.a.) platné v příslušném čtvrtletí, ve kterém byla uzavřena smlouva, maximálně v úhrnné výši 10 %
smluvní ceny za dílo bez DPH

ČLÁNEK 16 SMLUVNÍ POKUTA16.1 Smluvní pokuta je nezávislá na zavinění zhotovitele. Ujednání o smluvní pokutě, uplatnění smluvní pokuty ani zaplacení
smluvní pokuty nemají vliv na právo objednatele požadovat vedle smluvní pokuty náhradu skutečně vzniklé újmy, a to v
každém jednotlivém případě dle tohoto článku 16 VSP.

16.2 Překročí-li zhotovitel jeden nebo více termínů, či mezitermínů, které jsou ve smlouvě o dílo nebo uvedeny v objednávce nebo
zaslaném harmonogramu a označeny jako závazné nebo konečné nebo pokud nepředložil, nedoplnil nebo neprodloužil
příslušnou bankovní záruku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu.

16.3 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele.

16.4 Výše smluvní pokuty je upravena ve smlouvě, jinak činí 0,5% (půl procenta) z ceny díla bez DPH za každý započatý
kalendářní den prodlení s plněním termínů dle 16.2.

16.5 V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem podle smlouvy nebo těchto VSP a neodstranění takového porušení ani
do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli (emailem, písemně ), je zhotovitel povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč (patnácttisíc korun českých) za každý den jakéhokoliv takového porušení (či jakoukoliv
jeho část). Týká se veškerých ustanovení vyjma ustanovení, za jejichž porušení, resp. prodlení s jejich splněním, je smluvní
pokuta určena odchylně od tohoto bodu 16.5.VSP.

16.6 V případě porušení povinnosti zhotovitele řádně a včas odstranit jakoukoliv vadu a/nebo nedodělek díla uvedený v jakémkoliv
předávacím protokolu a/nebo kolaudačním souhlasu nebo odstranit jakoukoliv vadu a/nebo nedodělek díla ve stanovené
záruční době podle smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý započatý den
a jednu vadu jakéhokoliv takového porušení (či jakoukoliv jeho část). V případě havárie, tj. zejména, avšak nikoli výlučně, v
případě výskytu takové vady, jejíž odstranění nesnese odkladu a/nebo vady, která znemožňuje či výrazně ztěžuje užívání
stavby, jejíž součástí je dílo prováděné zhotovitelem dle smlouvy a/nebo vady, která, pokud se vyskytne může mít za
následek způsobení škody objednateli a/či jakékoliv třetí osobě, je smluvní pokuta 20.000,- (dvacettisíc korun českých) za
každý den a vadu prodlení s odstraněním.

16.7 Za prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv vady a/nebo nedodělku z přejímacího řízení, ev. záruční vady zaplatí zhotovitel
20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) v případě havárie, 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) v případě ostatních vad a to
vždy za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

16.8 V případě, že investor uplatní smluvní pokutu vůči objednateli, a to z důvodu prodlení zhotovitele s plněním vůči objednateli,
který se v důsledku takového prodlení ocitne v prodlení vůči investorovi, pak je smluvní pokuta zhotovitele určena částkou,
která je rovna výši smluvní pokuty uplatněné investorem vůči objednateli, je-li tato výše smluvní pokuty vyšší než ta, kterou je
oprávněn uplatnit objednatel vůči zhotoviteli na základě smlouvy o dílo a/nebo těchto VSP. Zhotovitel potvrzuje, že byl s výší
maximální smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy o dílo mezi investorem a objednatelem v plném rozsahu seznámen.

16.9 V případě, že zhotovitel na základě pravomocného rozhodnutí pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k provádění
díla, přičemž se jedná o oprávnění, které měl zhotovitel ke dni uzavření smlouvy, anebo v případě, že zhotovitel bez souhlasu
objednatele převede svůj podnik nebo jeho část, která je nezbytná k provádění díla na třetí osobu, anebo v případě, že
zhotovitel bude zrušen, vzniká objednateli nárok na na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH.

16.10 V případě, že zhotovitel provádí dílo bez potřebného živnostenského oprávnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých).

16.11 V případě, že zhotovitel poruší opakovaně závažným způsobem předpisy BOZP, PO a OŽP nebo provozní řád stavby a jiné
instrukce objednatele vztahující se k řádnému provedení díla, zaplatí objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu
ve výši:

- 25.000,- Kč pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na
lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),

- 5.000,- Kč pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu,

- 1.500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např.
nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

- 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem


upozornění na závadu až do jejího odstranění.16.12 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů
od výzvy objednatele uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, při opakování 5.000,-Kč za každý den prodlení

16.13 Jestliže zhotovitel vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení a dílo bude prokazatelně v takovém stavu, který
neumožní zahájení přejímacího řízení, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč (čtyřicettisíc korun
českých) za každý takový případ (každé další marné vyzvání k převzetí díla)

16.14 Za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč
(čtyřicettisíc korun českých).

16.15 Smluvní pokuta za neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, spočívající v neúčasti na jednáních, pracovních poradách
svolaných objednatelem nebo investorem (např. kontrolní den, den předání díla, jednání o vadách a nedodělcích, atp.) činí
5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) a to za každý případ.

16.16 Pro případ zjištění, že stavební deník není na stavbě přístupný v pracovní době nebo při jeho vedení nebyly dodrženy
náležitosti nebo způsob vedení, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každý
zjištěný případ.

16.17 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli každý den do 8:00 hod seznam všech svých zaměstnanců a zaměstnanců
svých podzhotovitelů, kteří se účastní provádění díla. Za nesplnění takové povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

16.18 Porušením ustanovení 22.22 těchto VSP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- za každý zjištěný
případ.

16.19 Zaplacení pokut uvedených v bodech čl. 16 nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem
minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ17.1 Vznikne-li na předmětu díla škoda, eventuelně jakákoliv škoda v souvislosti s plněním dle smlouvy a těchto VSP, musí
zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit objednateli a současně s tím předat veškeré podklady nutné pro
hlášení pojišťovně.

17.2 Objednatel vyplatí zhotoviteli pouze pojistná plnění za škodu zhotovitele, kterou skutečně od pojišťovny obdržel, přičemž
spoluúčast, kterou zadrží pojišťovna, nese zhotovitel.

17.3 Případné zapojení zhotovitele do pojištění uzavřeného objednatelem neomezuje odpovědnost či ručení zhotovitele podle
smlouvy.

17.4 Ohledně eventuálního zajištění důkazů je nutno se zhotovitelem vytvořit shodu.

17.5 Škody na výkonech zhotovitele způsobené ostatními na stavbě působícími firmami musí být dodavatelem vyúčtovány přímo s
těmito firmami. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za škody a případné žaloby (slib odškodnění), které v souvislosti se
svou činností způsobí on nebo jeho subdodavatelé a jiní smluvní partneři.

17.6 Objednatel v žádném případě nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škody zhotovitele na materiálu, vozidlech, strojích apod.

17.7 Zhotovitel je kromě toho také povinen uhradit jím způsobené škody na provedených výkonech ostatních zhotovitelů, a to
přímo poškozeným firmám. Za poškození nebo krádeže, jejichž původce nebude zjištěn, bude ze závěrečné fakturace všem
zhotovitelům sražen podíl ze skutečné celkové částky škod, a to v poměru jejich ceny díla.

17.8 Zhotovitel na vlastní náklady uzavře a nejméně po dobu trvání smlouvy a záruční doby bude udržovat v platnosti pojistnou
smlouvu výlučně ve vztahu k provádění díla (tzn. nikoliv kumulativně též ve vztahu k jiným činnostem nebo projektům
zhotovitele), která bude zahrnovat:


(i) stavebně-montážní pojištění na dodávání díla, kteréžto pojištění bude udržováno s minimálním limitem pojistného plnění
ve výši odpovídající alespoň částce ceny díla a výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující částku 5% z takové částky; a(ii) pojištění odpovědnosti zhotovitele (včetně odpovědnosti za veškeré jeho subdodavatele) za škody vyplývající z dodávání
díla či škody vzniklé v souvislosti s takovým dodáváním, kteréžto pojištění se bude vztahovat na případy poranění či úmrtí
osob a poškození majetku, včetně škod na stavbě a jiném majetku (ať již objednatele či třetích osob), a bude udržováno s
minimálním limitem pojistného plnění ve výši odpovídající alespoň částce ceny díla a výší spoluúčasti zhotovitele
nepřesahující částku 5% z takové částky.17.9 Zhotovitel je povinen nejpozději do patnácti (15) dnů po dni účinnosti smlouvy nebo kdykoliv na výzvu objednatele předložit
objednateli potvrzení příslušné pojišťovny o tom, že zhotovitel uzavřel a udržuje v platnosti výše uvedené pojištění, vč.
uhrazení pojistného na příslušné období.

ČLÁNEK 18 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY18.1 Objednatel je oprávněn prohlásit, že okamžitě odstupuje od smlouvy nebo objednávky pokud:- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,

- existují okolnosti, které činí řádné splnění předmětu smlouvy o dílo zjevně nemožným,

- zhotovitel jednal tak, aby objednateli s podvodným úmyslem přivodil škodu, zejména pak pokud uzavřel s jinými zhotoviteli
dohodu nevýhodnou pro objednatele, příčící se dobrým mravům nebo v rozporu se zásadami hospodářské soutěže,

- je smlouva s investorem zrušena, nebo pokud z jakýchkoli důvodů již netrvá potřeba dohodnutého plnění nebo pokud
investor odmítá zhotovitele jako subdodavatele. V těchto případech má zhotovitel nárok na úhradu již provedených prací
včetně úhrady prokazatelně vyrobených součástí díla, které zhotovitel nechal vyrobit jako součást díla, které nebyly ještě
zabudovány a u kterých je předpoklad, že nebudou moci být upotřebeny na jiném díle zhotovitele.

- se zhotovitel opětovně dostane do prodlení s dílčím plněním přesto, že mu byla stanovena přiměřená dodatečná lhůta,
může objednatel – bez újmy svého práva odstoupit od smlouvy ohledně celkového plnění – prohlásit, že odstupuje od
smlouvy též ohledně tohoto dílčího plnění. Objednatel je oprávněn učinit náhradní opatření. Zhotovitel nese veškeré náklady
takových náhradních opatření a odpovídá kromě toho i za všechny z toho vzniklé újmy, včetně následných škod.

- zhotovitel nepředal objednateli záruční listinu bankovní záruky na řádné a včasné provedení prací přesto, že mu byla
stanovena dodatečná lhůta.18.2 Odstoupení od smlouvy nebo objednávky musí být učiněno písemně, formou doporučeného dopisu.

18.3 Pokud by se zhotovitel ohledně byť pouze určitého dílčího výkonu dostal do prodlení, může objednatel – nehledě na právo
objednatele odstoupit od smlouvy ohledně dosud neprovedených celkových výkonů – se stanovením jednorázové dodatečné
lhůty v délce 7 dní, prohlásit ohledně tohoto dílčího výkonu odstoupení od smlouvy.

18.4 Objednatel je v takovém případě oprávněn k provedení náhradního opatření na náklady zhotovitele. Zhotovitel v tomto
případě odpovídá za všechny z toho vzniklé újmy včetně následných škod.

18.5 Bez újmy jiných smluvních ustanovení platí pro případ odstoupení od smlouvy toto:- již převzatá dílčí plnění se vyúčtují a uhradí podle smlouvy. Již běžící lhůty splatnosti podle článku 12 běží dále, pro lhůty,
které ještě neběží, platí jako počátek jejich běhu den odstoupení od smlouvy.

- doposud nepřevzatá, ale již podle smlouvy realizovaná řádná plnění se převezmou, vyúčtují a uhradí. Zde platí ujednání o
lhůtách podle článku 11.

- pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupení objednatele od smlouvy, na straně zhotovitele, je tento povinen:

- nahradit objednateli vícenáklady, které mu vznikly dokončením plnění předmětu smlouvy.

- na žádost objednatele ponechat na staveništi lešení, přístroje, stroje a jiná zařízení, která jsou k dispozici na staveništi,
jakož i dodané stavební hmoty apod. pro další provádění prací, a to proti přiměřené úhradě, nebo na žádost objednatele
staveniště neprodleně vyklidit. Nevyhoví-li zhotovitel takové výzvě, může objednatel vyklizení provést nebo nechat provést
třetí osobou na náklady zhotovitele.

- pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupení zhotovitele od smlouvy na straně objednatele, je tento povinen uhradit
zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady a výdaje na plnění realizovaná na staveništi – bez jakékoliv
ziskové nebo rizikové přirážky.

18.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit všechny v
této souvislosti vzniklé náklady u zhotovitele. Tyto náklady je oprávněn započíst na veškeré faktury a případné pohledávky
jednostranným právním úkonem.

ČLÁNEK 19 ZKOUŠKY19.1 Zhotovitel je povinen provádět ve smlouvě nebo objednávce dohodnuté zkoušky a zkoušky nutné podle platných norem nebo
úředních nařízení, a to v souladu s postupem stavby, v každém případě však před přejímkou plnění objednatelem.

19.2 Zkoušky, které nechá dodatečně provést sám objednatel, nezbavují zhotovitele povinnosti provádět zkoušky podle článku


19.3 Pokud ani ze smlouvy nebo objednávky ani z povahy plnění nevyplývá určitá časová lhůta pro určitou zkoušku, určí tuto
lhůtu objednatel. Pokud je určitá plánovaná zkouška možná pouze za určitého stavu realizace plnění, musí zhotovitel
objednatele včas informovat o tom, že tohoto stavu dosáhl tak, aby se zkouška dala provést bez jakýchkoli těžkostí.

19.4 Výsledek zkoušek se písemně zaznamená a dá na vědomí objednateli.

19.5 Náklady na zkoušky podle článku 19.1, včetně výdajů na pracovní síly, hmoty apod. jsou zahrnuty v dohodnutých smluvních
cenách.

19.6 Má-li jedna smluvní strana pochybnosti o správnosti výsledku určité zkoušky, může požadovat další zkoušku autorizovanými
zkušebnami, uznávanými zkušebními ústavy nebo společně vybraným zkoušečem. Náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel.19.7 Části plnění, které byly při zkouškách uznány za nezpůsobilé, musí zhotovitel bez nároku na náhradu nákladů co nejdříve
nahradit způsobilými.

19.8 Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení technologický postup prací a kontrolní zkušební plán.

ČLÁNEK 20 PŘEDÁNÍ / PŘEJÍMKA20.1 Konečné předání/přejímka plnění zhotovitele se provádí – bez újmy povinnosti zhotovitele realizovat svá plnění dříve a bez
újmy práva zhotovitele na platbu k dřívějšímu termínu – v době, kdy probíhá přejímka celé stavby investorem.

20.2 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho
převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo, které má vady nebo nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí
škody až do odstranění vad a nedodělků.

20.3 Pokud zhotovitel při dokončení svého plnění nevyzve objednatele k přejímce, může se přejímka konat v jeho nepřítomnosti; v
tomto případě platí zjištění, která jsou uvedena v zápisu objednatele.

20.4 O přejímce se vyhotoví protokol, který podepíší obě smluvní strany.Protokol bude obsahovat tyto údaje:

- vytýkané vady realizovaného plnění a stanovení lhůty k jejich odstranění,

- dodržení nebo překročení smluvně dohodnutých lhůt plnění,

- ostatní důležité okolnosti a události20.5 Protokol o přejímce je možno sepsat i v nepřítomnosti zhotovitele, pokud zmešká dohodnutý termín. V tomto případě se
zhotoviteli neprodleně prokazatelným způsobem dodá jedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel může během tří (3) dnů
zaujmout stanovisko ke zjištěním zaneseným v protokolu. Pokud zhotovitel stanovisko nezaujme, má se za to, že zhotovitel
učiněná zjištění uznává.

20.6 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady, které jsou součástí předmětu plnění a předat je
objednateli, nepředal-li je již v průběhu provádění díla. Jedná se zejména o následující doklady :- projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického, výškopisného a polohopisného, zaměření předmětu
díla a všech inženýrských sítí ve 4 výtiscích a 3x v digitální formě (CAD)

- originál stavebního deníku

- popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení pro účely změn stávajícího stavebního povolení

- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla

- nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní
zprávy apod.)

- prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně doložení atestů použitých materiálů

- zápisy o prověření prací zakrývaných v průběhu realizace díla, pokud nebyly zapsány ve stavebním deníku

- atest požární odolnosti konstrukcí a zařízení

- doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle platných ekologických předpisů

- příslušné záruční listy

- adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost po 24 hodin denně k nahlášení
záruční vady

- instrukce pro provoz a údržbu předmětu díla

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního
povolení

- všechny další doklady nutné k vydání kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání předmětu díla.

V případě nedoložení výše uvedených dokladů, považuje se toto za nesplnění předmětu díla a zhotovitel nemá právo na
úhradu za provedené práce.


Toto ustanovení se uplatní i v případě přejímky částí díla.

20.7 Dílo je způsobilé k řádnému převzetí objednatelem, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky. Přejímka může být ze strany
objednatele odmítnuta také tehdy, pokud nebyly objednateli předány podklady týkající se plnění, které měly být v tomto
termínu předány podle smlouvy. Při přejímce se zhotovitel zavazuje předat objednateli dvě (2) vyhotovení veškeré
dokumentace skutečného provedení, a to pro účely jejich připomínek a jakékoliv takové připomínky budou zhotovitelem
zapracovány a čtyři (4) konečné soubory všech takových dokumentů (s řádně zapracovanými připomínkami objednatele)
budou (odpovídajícím způsobem označené a svázané, v pevných papírových krabicích a v odpovídajících plastikových
pořadačích) doručeny objednateli nejpozději do deseti (10) dnů poté, co zhotovitel obdržel uvedené připomínky.

20.8 Odmítne-li objednatel přejímku plnění, musí tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a uvést důvody nepřijetí.

20.9 Dílčí platby objednatele neznamenají, že se vyúčtovaná dílčí plnění považují za převzatá objednatelem.20.10 Zhotovitel má povinnost na vlastní náklady odstranit vady a nedodělky sepsané v protokolu z přejímacího řízení a/nebo
kolaudačním souhlasu, a to v termínech stanovených objednatelem, avšak nejpozději do jednoho (1) měsíce po podpisu
protokolu o přejímce. Objednatel (během jednoho (1) týdne poté, co tak nastane) písemně potvrdí Zhotoviteli, že veškeré
výše uvedené vady a/nebo nedodělky byly zhotovitelem (či případně objednatelem na náklady zhotovitele) zcela odstraněny
nebo, že takové vady a/nebo nedodělky byly na základě písemného potvrzení objednatelem akceptovány zároveň se
souvisejícím snížením ceny díla.

20.11 Pokud jakákoliv vada a/nebo nedodělek předmětu díla uvedený v protokolu o přejímce a/nebo kolaudačním souhlasu
nebude zhotovitelem řádně odstraněn ve lhůtě uvedené v odstavci 20.10, potom bude objednatel oprávněn (bez dalšího
oznámení) ke slevě z ceny díla ve výši:

a) součtu nákladů objednatele vynaložených na zajištění odstranění jakékoliv takové vady a/nebo nedodělku (kteréžto
odstranění bude objednatel oprávněn bez dalšího zajistit dle svého uvážení); nebo

b) vypočítané v souladu s ustanoveními čl. 8.7, popřípadě 8.8 v závislosti na povaze a závažnosti takové neodstraněné vady
a/nebo nedodělku, pokud objednatel (dle svého uvážení) akceptuje předmět díla s jakoukoliv takovou neodstraněnou vadou
a/nebo nedodělkem.

20.12 Pro případ vad z přejímky, u kterých není zřejmý jejich původce a objednateli vzniknou náklady v souvislosti s jejich
odstraněním, budou tyto náklady na zhotovitele přeúčtovány. Tyto celkové náklady budou na všechny zhotovitele, jejichž dílo
obsahuje / obsahovalo vady z přejímky, rozděleny poměrem počtu jejich vad na celkovém počtu vad z přejímky.

20.13 Veškerá označení, popisky, plány a technické podklady, včetně návodů k obsluze a záručních listů musí být vyhotoveny v
českém jazyce, eventuelně v jazyce požadovaném objednatelem.

20.14 K protokolu o konečné faktuře resp. k předávce/přejímce musí být předány veškeré atesty, osvědčení o jakosti (v pěti
kopiích), dokumentace skutečného provedení. Do předložení kompletní dokumentace nemůže být dílo převzato, nemůže být
proplacena, resp. vystavena konečná faktura.

ČLÁNEK 21 RIZIKO A RUČENÍ21.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody jakéhokoli druhu, které způsobil on sám nebo jeho subdodavatelé,
které byly způsobeny objednateli, investorovi nebo třetím osobám, včetně škod na základě nároků ze záruky na výrobek.
Zhotovitel odpovídá zejména za všechny újmy, které vzniknou ze zdržení, způsobené jím samým, jeho subdodavateli nebo
kvalitou jím nasazených strojů nebo používaných materiálů, nebo je jejich příčina jinak spojena s jeho plněním, a v této
souvislosti musí objednatele odškodnit a zajistit, aby nebyl žalován objednatel; to platí i tehdy, podléhají-li nároky na náhradu
škody proti objednateli jinému právnímu řádu než smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem.

21.2 Až do konečné přejímky nese zhotovitel nebezpečí škody na díle. Sem patří zejména nebezpečí zničení, poškození nebo
krádeže. To platí i pro dodané hmoty, stavební díly nebo jiné předměty, které zhotovitel podle smlouvy převzal od objednatele
nebo jiných zhotovitelů.

21.3 Škodní případ se musí ihned hlásit objednateli a poté se neprodleně společně zjistí rozsah škody.

21.4 Zhotovitel odpovídá vůči poškozené třetí osobě podle zákonných ustanovení za neoprávněný vstup na sousední pozemky
nebo poškození takových pozemků, za neoprávněné odebírání nebo skladování hmot nebo jiných věcí mimo plochy, které
pro tyto účely určil objednatel, a za následky svévolného uzavírání cest nebo ulic. Budou-li v této souvislosti vznášeny nároky


proti objednateli, zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost vůči třetím osobám a je si vědom toho, že veškeré případné
sankce, pokuty, jsou k tíži zhotovitele.

ČLÁNEK 22 ZÁRUKA22.1 V rámci záruky za jakost (dále jen „záruka“) dodavatel odpovídá za věcně a odborně, stejně jako v souladu s termíny
provedené zadané práce; odpovídá pak především za to, že tyto práce vykazují běžně předpokládané nebo ve smlouvě
dohodnuté vlastnosti a odpovídají uznaným technickým pravidlům a normám ČSN (popř. i normám DIN). U plnění podle
vzoru se předpokládá dodržení vlastností vzoru. Pokud by zhotovitel zcela nedostál svým závazkům, odpovídá za veškeré z
toho vyplývající újmy a následné škody, které by vznikly objednateli.

22.2 Záruční lhůta začíná běžet nejdříve s konečnou přejímkou celé stavby investorem.

22.3 Záruční lhůta skončí teprve po provedení závěrečného vyhodnocení na místě a vystavení protokolu o řádném ukončení
záruční lhůty. Toto závěrečné vyhodnocení musí být zhotovitelem včas písemnou formou vyžádáno a to nejméně ve lhůtě 30
dní před ukončením záruční lhůty. Nestane-li se tak, prodlužuje se záruční lhůta o další 2 měsíce a to až do úspěšného
protokolárního ukončení záruční lhůty ze strany zhotovitele a objednatele.

22.4 Pokud se vada vyvozuje ze zvláštního nařízení objednatele, z prováděcích podkladů poskytnutých objednatelem, z
materiálu objednatelem poskytnutého nebo z předchozích plnění ostatních zhotovitelů, pak je zhotovitel zproštěn ručení
ohledně těchto vad pouze tehdy, pokud před přejímkou těchto materiálů/plnění podal písemnou námitku a objednatel na
přednesené pochybnosti nebral zřetel.

22.5 Objednatel musí zhotoviteli písemně oznámit vady, které nebyly vytčeny již při přejímce, co nejdříve poté, kdy se o nich
dozvěděl, nejdéle však během záruční doby (vytknutí vad).Pokud jsou vady vytknuty během záruční doby, má se za to, že existovaly v momentě přejímky. Záruční doba počíná běžet s
přejímkou a trvá až do uplynutí záruční doby pro investora ohledně celé stavby, která činí 5 (pět) let, pokud není ve smlouvě
stanoveno jinak.22.6 Za podstatné vady se považují takové vady, které zabraňují tomu, aby se plnění mohlo používat podle smlouvy a/nebo které
jsou v rozporu s výslovně přislíbenými vlastnostmi plnění. Pokud jsou tyto vady neodstranitelné, může objednatel odstoupit
od smlouvy, přičemž zhotovitel musí uvést dílo do původního stavu, vrátit všechna přijatá plnění a je objednateli v plném
rozsahu odpovědný, za veškeré škody, dodatečné náklady, které v této souvislosti vzniknou.

22.7 Vyskytne-li se reklamační vada, je zhotovitel povinen tuto vadu na vlastní náklady odstranit ve lhůtě nejdéle 14 dnů od
nahlášení reklamované vady s přihlédnutím k dodacím lhůtám a technologickým postupům. Vždy však platí, že
reklamovaná vada musí být odstraněna nejdéle ve lhůtě stanovené objednatelem. Po uplynutí stanovené lhůty může
objednatel sám odstranit vadu na náklady zhotovitele nebo ji nechat odstranit třetími osobami. Pokud je odstranění vady pro
objednatele naléhavě nutné k odvrácení vážné újmy a pokud není možné, aby zhotovitel tuto vadu ihned odstranil, má
objednatel právo sám ihned vadu odstranit nebo nechat odstranit třetími osobami. Zhotovitel v tomto případě musí nahradit
náklady nutné k odstranění vady.

22.8 Zhotovitel odpovídá za následné škody vzniklé v důsledku vady.

22.9 Zhotovitel se zavazuje, že tzv. havarijní vady, které omezují nebo znemožňují provoz, v případě nutnosti odstraní
neprodleně i mimo běžnou pracovní dobu.

22.10 Vyskytne-li se nepodstatná neodstranitelná vada, může objednatel požadovat přiměřené snížení odměny. Za
neodstranitelnou se považuje rovněž vada, jejíž odstranění je možné pouze za nepřiměřeně vysokých výdajů.

22.11 V den, kdy se odstraní vada, počínají znovu běžet lhůty podle článku 22.2, 22.3 a 22.5, a to ohledně těch částí plnění, které
nahradily plnění vadné. Pokud však taková vada brání tomu, aby se i jiné části plnění, resp. celé plnění používalo v souladu
se smlouvou, počínají běžet záruční doby ohledně těchto částí, resp. celého plnění znovu.

22.12 Pokud se objednatel a zhotovitel na uznání reklamované vady nedohodnou do 3. pracovních dnů od jejího doručení
zhotoviteli, může zajistit opravu na vlastní náklady objednatel, přičemž případná odpovědnost zhotovitele za záruční vady
zůstává tímto nedotčena. Náklady objednatel přefakturuje zhotoviteli a zhotovitel ve lhůtě 14 dní uhradí. V případě, že
zhotovitel tyto náklady ve splatnosti neuhradí, může objednatel tyto náklady čerpat z bankovní záruky po předchozí písemné
výzvě a po marném uplynutí dodatečné lhůty 3 pracovních dní, případně započíst na záruční zádržné. Pokud zhotovitel
považuje takto uplatněnou reklamaci za neoprávněnou, musí objednateli prokázat, že se nejedná o záruční vadu (posudkem
soudního znalce, dále jen „Znalecký posudek“). V případě, že smluvní strany na základě Znaleckého posudku shledají, že
uplatněná reklamace není oprávněná a objednatel souhlasí s výsledkem Znaleckého posudku, uhradí objednatel zhotoviteli
ve lhůtě do 14. dnů náklady na odstranění vad (uhrazené dříve zhotovitelem anebo čerpané z bankovní záruky) a náklady za
vypracování Znaleckého posudku. V případě, že objednatel nesouhlasí s výsledkem Znaleckého posudku, zajistí objednatel


další posudek soudního znalce na vlastní náklady (dále jen „Oponentní znalecký posudek“). V případě, že se závěry znalců
ve Znaleckém a Oponentním znaleckém posudku shodnou, zaplatí objednatel zhotoviteli náklady na opravu předmětné
reklamované vady (uhrazené dříve zhotovitelem anebo čerpané z bankovní záruky) a na Znalecký posudek. V případě, že se
závěry znalců ve Znaleckém posudku a v Oponentním znaleckém posudku neshodnou, má zhotovitel možnost obrátit se na
soud.

22.13 Pokud se plnění zhotovitele skládá zcela nebo částečně z dodávek, které se neuskutečňují na staveništi, může objednatel
požadovat, aby zhotovitel odstranil záruční vady na staveništi tehdy, pokud by odstranění vad nebylo na místě plnění
dodávek možné vůbec nebo jen za nepřiměřeně vysokých nákladů.

22.14 Zhotovitel odstraní všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby, bez součinnosti a kladení jakýchkoliv nároků na
objednatele. Náklady stavebního dozoru a stavebního vedení potřebné k zjištění vady a vzniklé během odstraňování vad a
následných škod ponese ten, kdo je způsobil (původce) podle jejich skutečné výše.

22.15 Pokud je dílo přejato s odstranitelnými vadami, má objednatel právo zadržet celou dosud nezaplacenou část z ceny díla, a to
až do odstranění těchto vad a případně (za podmínky prodlení zhotovitele s odstraněním vytčených vad) je oprávněn uplatnit
finanční částku z příslušné bankovní záruky.

22.16 Na výzvu objednatele je třeba před odstraněním vad podat návrh na opravu, který se nechá schválit objednatelem před
započetím příslušných prací. Schválení objednatelem však zhotovitele nezprošťuje jeho ručení za opravné/ vylepšovací
práce.22.17 Vyskytne-li se na díle vada, jejíhož původce nelze zjistit za použití hospodárných rozumných prostředků – a to proto, že
původcem vady by mohlo být více zhotovitelů objednatele – odpovídá zhotovitel ze své záruky částečně v takovém poměru, v
jakém poměru je smluvní částka plnění zhotovitele ke smluvním částkám těch ostatních zhotovitelů objednatele, kteří by
rovněž mohli být původci vady a nemohou prokázat, že za vadu v žádném případě neodpovídají.

22.18 Pokud by objednatel byl povinen poskytnout investorovi nebo třetí osobě náhradu za nikoli řádně realizované plnění
zhotovitele – i kdyby tomu tak bylo na základě mimosoudního vyrovnání – může objednatel přeúčtovat tento nárok na
zhotovitele.

22.19 Zhotovitel musí rovněž uhradit náklady, které vzniknou dodatečně v souvislosti s odstraňováním vady (plnění jiných
zhotovitelů, změny plánů, dodatečná dozorová činnost pro investora, místním stavebním dozorem, zkušebním znalcem,
oprava stavebních dílů atd.)

22.20 Náklady, které objednateli přímo či nepřímo vzniknou kontrolou odstranění vad během záruční lhůty, budou vyúčtovány
dodavateli a jednostranně započteny se zádržným, případně uplatněny z bankovní záruky.

22.21 Objednatel může postoupit práva vyplývající ze záruční doby na investora, ev. uživatele předmětu díla.

22.22 Objednatel je oprávněn si jednostranně vyžádat u zhotovitele postoupení práv a/či nároků ze záruční odpovědnosti
subdodavatelů zhotovitele přímo na objednatele. Zhotovitel se zavazuje převést práva a/či nároky ze záruky sjednané mezi
zhotovitelem a subdodavatelem zhotovitele na objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů poté, kdy
objednatel o převedení práv ze záruky požádal. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškerou možnou
součinnost k uplatnění takto postoupených práv u subdodavatelů zhotovitele. Je výlučně na vůli a volbě objednatele, zda svá
práva ze záruky uplatní na zhotoviteli nebo na subdodavateli zhotovitele, a to samostatně u každé dílčí záruční vady.
Postoupením práv ze záruky zůstává odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provedení díla nedotčena (včetně záruky
za jakost), tj. zhotovitel odpovídá za záruční vady i po postoupení práv záruční odpovědnosti na objednatele, a to i v případě,
že objednatel uplatní svá práva ze záruky u subdodavatele zhotovitele. Zhotovitel je s ohledem na výše uvedené povinen
informovat objednatele o uzavření každé jednotlivé konkrétní smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem ve
lhůtě tří dnů po uzavření takovéto smlouvy tak, aby byl objednatel o těchto subdodavatelích informován a aby si tak
objednatel mohl vyžádat u zhotovitele postoupení práv a/či nároků ze záruční odpovědnosti subdodavatele přímo na
objednatele. Poruší-li zhotovitel svoje povinnosti vyplývající pro zhotovitele z tohoto odstavce těchto VSP, tj. pokud zhotovitel
zejména, avšak nikoli výlučně nepostoupí objednateli práva a/či nároky ze záruční odpovědnosti subdodavatelů zhotovitele
přímo na objednatele a/nebo pokud zhotovitel neinformuje objednatele o uzavření každé jednotlivé konkrétní smlouvy
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem ve lhůtě tří dnů po uzavření takovéto smlouvy, pak fyzická osoba
jednající jménem zhotovitele ručí dle ustanovení §2018 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, osobně za závazky
zhotovitele vyplývající ze záruční odpovědnosti zhotovitele; pro vyloučení pochybností platí, že osoba podepsaná na
smlouvě, jednající za zhotovitele, současně s podpisem smlouvy přejímá ručitelský závazek za závazky zhotovitele
vyplývající ze záruční odpovědnosti zhotoviteleČLÁNEK 23 JAZYK A OBJEDNÁVKY
23.1 Jazykem smlouvy je čeština. Veškeré dokumenty, které je třeba vystavit na základě smlouvy, a korespondence, která se bude
vést, se budou vyhotovovat v češtině.

ČLÁNEK 24 DOPRAVA A VYŘÍZENÍ CELNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ24.1 Zhotovitel dopraví na staveniště na vlastní náklady, odpovědnost a na vlastní riziko veškeré potřebné materiály, stavební
hmoty, přístroje a pomůcky nutné pro realizaci jeho plnění a uzavře dodatečné dopravní pojištění. Zhotovitel nese veškeré
náklady vzniklé v této souvislosti, včetně všech cel, odvodů, poplatků.ČLÁNEK 25 ZAŠKOLENÍ25.1. Předpokládá-li objednávka zaškolení, zaškolí zhotovitel na vlastní náklady personál pro obsluhu, údržbu a péči o technická a
ostatní zařízení stavby, která dodal, tak, aby byl personál schopen po přejímce tato zařízení obsluhovat a provozovat v
souladu s podmínkami pro provoz těchto zařízení. Předpokladem je, že takový personál má všeobecné znalosti o zacházení
se stroji a zařízeními, podobnými těm, ohledně nichž se má konat zaškolení. Místo, rozsah a čas zaškolení oznámí
objednatel. Veškeré návody předá zhotovitel v českém jazyce. O provedení zaškolení bude sepsán zápis, kde budou mimo
jiné uvedena jména zaškolených osob a jejich podpis.

ČLÁNEK 26 SPORY, SMÍRČÍ ŘÍZENÍ, PŘÍSLUŠNOST SOUDUVeškeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo objednávky nebo v souvislosti s ní, budou řešeny především
smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí na obou stranách,
budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky. Sjednává se výlučná pravomoc soudů České
republiky k řízení o sporech podle smlouvy.ČLÁNEK 27 ZÁKAZ POSTOUPENÍ, ZÁPOČTU, ZÁKAZ ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK27.1. Vylučuje se právo zhotovitele provést započtení jakékoliv pohledávky proti pohledávce objednatele. Vylučuje se právo
zhotovitele na jednostranné zadržení jakékoliv platby nebo na provedení jednostranného odečtu nebo srážky z platby.
Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu pohledávky za objednatelem ani tyto pohledávky ve prospěch třetí osoby
zastavit.

ČLÁNEK 28 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ ZHOTOVITELE28.1 Je-li ve vztahu ke zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, a to na základě
písemného odstoupení, které je účinné okamžikem doručení.

28.2 V případě, že ode dne konečného předání/přejímky plnění zhotovitele (díla) do doby uplynutí všech záručních lhůt podle
smlouvy, které jsou zajištěny zádržným nebo namísto zádržného poskytnutou bankovní zárukou, bude vůči zhotoviteli
zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn se jednostranně vzdát práv objednatele, která vyplývají z poskytnuté
záruky zhotovitelem. V důsledku jednostranného vzdání se práv objednatele, které vyplývají z poskytnuté záruky
zhotovitelem, zanikají veškeré povinnosti zhotovitele ve vztahu k vadám, které mohou být uplatněny ve zbývající záruční
době od doby takového vzdání se práv.

28.3 Takovým vzdáním se práv a zánikem poskytnuté záruky nejsou dotčena práva objednatele k odstranění vad nebo jakékoliv
související nároky ve vztahu k již uplatněným vadám díla. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se řídí zejména podle § 2615
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění s tím, že se nadále neuplatní ustanovení o záruce a
zhotovitel je odpovědný za vady, jež má dílo k okamžiku takového vzdání se práv ze záruky.

28.4 Účinky jednostranného vzdání se práv ze záruky nastávají k okamžiku doručení vzorového oznámení o vzdání se práv
zhotoviteli. Objednatel není povinen učinit takový úkon spočívající ve vzdání se práv ze záruky.

28.5 Strany si výslovně sjednávají, že práva objednatele vyplývající ze záruky jsou finančně ocenitelná, přičemž strany si
sjednávají, že paušální hodnota takových práv činí 5% ceny díla (dále jen „hodnota“). V případě zániku povinností
zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky, a to v důsledku jednostranného vzdání se práv ze záruky objednatelem, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli hodnotu a objednateli vzniká nárok na úhradu hodnoty, a to k okamžiku účinnosti
jednostranného vzdání se práv ze záruky.

28.6 Strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst pohledávku na úhradu hodnoty za zhotovitelem proti pohledávce
zhotovitele za objednatelem na vydání zádržného, a to ode dne účinnosti jednostranného vzdání se práv ze záruky. Strany
vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým ze smlouvy aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 zákona č. 89/12 Sb, občanský
zákoník, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení v případě, že je započtení dle


smlouvy přípustné.

28.7 Zápočtem pohledávky na hodnotu vůči pohledávce na zádržné zaniká nárok zhotovitele na vydání zádržného.

28.8 Výše uvedeným vzdáním se práv ze záruky nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy nebo těchto VSP.ČLÁNEK 29 OSTATNÍ USTANOVENÍ29.1 Pokud se u objednatele jedná o pracovní společenství (konsorcium), bude tato skupina v technických otázkách a v otázkách
realizace plnění zhotovitele zastoupena technickým vedením pracovního společenství. V obchodních otázkách bude pracovní
společenství zastoupeno obchodním vedením.

29.2 Pokud se u zhotovitele jedná o pracovní společenství nebo o konsorcium, pak všechny členské firmy pracovní skupiny, resp.
konsorcia, odpovídají vůči objednateli společně a nerozdílně (solidární ručení). Objednatel může své faktury zasílat
kterémukoli z partnerů pracovního společenství, resp. konsorcia, a tím splnit svůj závazek. Tímto ujednáním není dotčeno
ustanovení § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o solidární odpovědnosti v případě vad
stavby.

29.3 Vypuštěno.

29.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má veškerá povolení potřebná k realizaci svého plnění v souladu s právem.

29.5 Firemní nebo reklamní tabule je možno umístit pouze po dohodě s objednatelem.

29.6 Vypuštěno.

29.7 Pokud objednatel neuplatní některé z práv dle smlouvy, které je sjednáno ve prospěch objednatele, nebo přejde případná
porušení smlouvy ze strany zhotovitele, neznamená to ani změnu podmínek smlouvy o dílo ani tím není omezena nebo
zrušena právní účinnost těchto podmínek.

29.8 Zhotovitel uhradí i náklady na znalce, který zjišťuje vady, u kterých objednatel vytýká plnění, avšak zhotovitel je neuznává,
pokud tento znalec potvrdí stanovisko objednatele a je za vadu odpovědný zhotovitel.

29.9 Případné náklady, poplatky nebo jiné odvody, které vzniknou v souvislosti s uzavřením smlouvy, nese zhotovitel.

29.10 Podmínky smlouvy vyžadují ke své právní účinnosti písemné potvrzení oběma smluvními stranami; to platí i pro případ
dohody o tom, že se upustí od této dohodnuté písemné formy.

29.11 Zhotoviteli a jeho subdodavatelům se zakazuje, aby bez svolení objednatele sdělovali údaje o objednaném plnění
nepovolaným osobám, přenechávali podklady a plány třetím osobám, o tomto plnění přednášeli nebo uveřejňovali tiskoviny.
Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi ve smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých
objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoliv takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy, v kterémžto případě zhotovitel takové
zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy,
metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užité/aplikované v souvislosti s předmětem plnění podle
smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění smlouvy nebo v případě jiného zániku smlouvy a zavazuje
se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli. Jakékoliv porušení povinnosti
mlčenlivosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem zakládá nárok objednatele na smluvní pokutu vůči zhotoviteli ve výši
500.000,- Kč, uvedenou smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

29.12 Veškeré kontakty k investorovi jsou možné pouze prostřednictvím objednatele. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré
škody, které by objednateli vznikly porušením tohoto ustanovení. Zhotoviteli není dovoleno vstupovat v přímý kontakt s
investorem stavby, uzavírat s ním dohody nebo smlouvy, které by se týkaly předmětného stavebního záměru. Veškeré z
tohoto titulu objednateli vzniklé újmy nebo vícenáklady jdou k tíži zhotovitele.

29.13 Byly nabídnuty produkty, které jsou uvedeny v soupisu výkonů / popisu stavby. Veškeré produkty, materiály a zařizovací
předměty musí být písemně schváleny objednatelem. Změnami způsobenými odmítnutím těchto předložených vzorků nesmí
objednateli vzniknout žádné vícenáklady. Průkazní povinnost o rovnocennosti materiálů a produktů nese zhotovitel.


29.14 Zhotovitel, jeho pracovníci, subdodavatelé a dodavatelé nesmí omezovat jak příjezd ke staveništi, tak dopravu v sousedství
staveniště. Čekací doby v prostoru staveniště nebudou hrazeny.

29.15 Za škody způsobené na vozidlech a strojích zhotovitele, které vzniknou při pojezdu v prostoru celého staveniště, objednatel
nepřebírá žádnou odpovědnost. Kromě toho platí v celém prostoru staveniště dopravní předpisy.

29.16 Zhotovitel je povinen co nejpřesněji dodržovat dodatečné podmínky a nařízení úřadů jako např. ohled na sousedy.

29.17 Zhotovitel se zavazuje, že nebude osobám, které objednatel využije při realizaci a vyúčtování zakázky poskytovat žádné
odměny ani jiná věcná movitá či nemovitá plnění, provize nebo dary. Poruší-li zhotovitel tento závazek, zavazuje se
objednateli uhradit, bez ohledu na výši případně vzniklé škody, 10 % ceny zakázky jako smluvní pokutu. Vzniklá škoda v této
souvislosti může být na zhotoviteli požadována zvlášť.

29.18 Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto VSP prohlášeno kdykoliv za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom v
každém takovém případě tím zbývající ustanovení těchto VSP nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení těchto VSP
zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy. Strany se tímto zavazují
nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co
nejbližší takovým neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným ustanovením.

29.19 Tyto VSP jsou podepsány ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

29.20 Tyto VSP nabývají účinnosti dnem podpisu smlouvy, objednávky a jejich podpisu oběma stranami.

..........................., dne .............................. .........................................................................